Keresés ebben a blogban

Tetszik? Jelöld be te is!

Tollforgató Történelmi Lap

2012. december 2., vasárnap

„MEGFÉLEMLÍT, MEGBÜNTET, MEGALÁZ...” Az 1956-os forradalmat követő megtorlás Nógrád megyében Konferencia – Kiállítás megnyitó – Könyvbemutató


MEGHÍVÓ
________________________________________________
„MEGFÉLEMLÍT, MEGBÜNTET, MEGALÁZ...”
Az 1956-os forradalmat követő megtorlás Nógrád megyében
Konferencia – Kiállítás megnyitó – Könyvbemutató
Helyszín: Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján, Bem út 18.
Időpont: 2012. december 7. (péntek) 10 óra
PROGRAM
MEGNYITÓ
10.00–10.20 A rendezvényt köszönti Székyné dr. Sztrémi Melinda
Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere, országgyűlési képviselő
KONFERENCIA AZ 1956-OS FORRADALMAT KÖVETŐ MEGTORLÁSRÓL
10.20–10.40 Szakolczai Attila levéltáros, Budapest Főváros Levéltára
Forradalom és elnyomás – az ’56-os forradalom és a megtorlás összefüggései
10.40–11.00 Á. Varga László főigazgató, Budapest Főváros Levéltára
Megtorlás 1956 után – különös tekintettel az igazságszolgáltatás nógrádi forrásaira
11.00–11.20 Szederjesi Cecília igazgató-helyettes, Nógrád Megyei Levéltár
„Szemelvények a fehérterroristák gaztetteiről” – a forradalom 1957-es sajtója Nógrádban
11.20–12.00 Tyekvicska Árpád igazgató, Nógrád Megyei Levéltár
Az 1956-os forradalom és az azt követő megtorlások emlékének megőrzése
a Nógrád Megyei Levéltárban
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
12.00–13.00 A „Megfélemlít, megbüntet, megaláz...” Az 1956-os forradalmat követő megtorlás
Nógrád megyében c. kiállítás megnyitása a levéltár épületében.
Köszöntőt mond Ravasz István hadtörténész, Hadtörténelmi Intézet és
Múzeum
13.00–13.30 Fogadás
KÖNYVBEMUTATÓ
13.30-tól Kiss András János: A salgótarjáni acélgyár története 1956-ban c. könyvének bemutatója.
A kötetet méltatja Szakolczai Attila levéltáros.
A kötet kapcsán 1956-os emlékeit felidézi Széky Miklós a salgótarjáni acélgyár
ny. vegyészmérnöke.
A kötet a rendezvény napján kedvezményesen megvásárolható.
A rendezvény ideje alatt a Bűn és bűnhődés című kiállításunk is megtekinthető.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK RENDEZVÉNYÜNKRE!

2012. augusztus 29., szerda

A Vitézi Rend


JELEN A MÚLT JÖVŐJE

A Vitézi Rend

Horthy Miklós szavaival élve: "A Vitézi Rendnek hármas célja van: jutalmazni a vitézséggel párosult honfi erényt, megtartani a nagy idők legjobbjait és biztosítani a hősök nemzetségének fennmaradását..."
Szlovikné Berényi Márta

A Vitézi Rend jelvénye
A Vitézi Rend Kis Kátéjának mottója:
"Vitézek mi lehet ez széles föld felett
szebb dolog az végeknél?" 
(Balassi Bálint)

A nemzetgyűlés 1920. március 1-jén Horthy Miklóst kormányzóvá választotta. Kormányzói kinevezését és jogkörét az 1920. évi I. törvény szabályozta, amely a királyság intézményét érintetlenül hagyta. Horthy kezdettől kormányzói jogkörének kiszélesítésére törekedett. Nemességet a törvény szerint nem adományozhatott, ezért más módon akart egy személyéhez hű, nemesi jellegű társadalmi bázist létrehozni.
1920 augusztusában jelent meg a 6650/1920 M. E. sz. rendelet, amely különleges jogi minősítésű ingatlanok, ún. vitézi telkek adományozását rendelte el a magyar állam védelmében kitűnt feddhetetlen férfiak részére, a haza el nem múló hálája jeléül.
Vitézi Rend alapításáról tehát nem született jogszabály, az Országos Vitézi Szék, mint a vitézek közösségének irányítására létrehozott szerv belső döntése volt, hogy a felavatott vitézek szervezetét kezdettől Vitézi Rendnek nevezték.
A Vitézi Rend a Miniszterelnökség hatáskörébe tartozott, főkapitánya fennállása alatt a kormányzó volt, és ő volt az Országos Vitézi Szék elnöke is.

Az Országos Vitézi Szék tagjai az államfőn mint főkapitányon kívül az érintett minisztériumok (honvédelmi, belügy-, földművelésügyi- és igazságügyi) egy-egy képviselője, a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetségének ügyvezető igazgatója, valamint a nyolc törzskapitány voltak. Az ország területét ugyanis nyolc törzsszékre osztották. Ezek alá tartoztak a vármegyei törzsszékek élükön a Vitézi Székkapitánnyal. A megyék területén lévő járásokba tartozó vitézi családok ügyeit pedig a Járási (kerületi) Vitézi Hadnagyok intézték. A területi visszacsatolások után újabb törzsszékeket szerveztek, 1944-ben összesen tíz működött.
Az Országos Vitézi Szék mellé rendelt hivatal, a Széktartóság végezte az adminisztrációt, élén a főszéktartóval.

A felvétel szabályai szerint vitéz lehetett minden magyar állampolgár, aki a magyar állam védelmében (a világháborúban) kitűnt, és a forradalmak idején is hűséges maradt a hazához. Ezen túlmenően erkölcsi feddhetetlenséget is elvártak a jelentkezőktől.
Részletesen szabályozták azt is, hogy milyen kitüntetésekkel kellett rendelkezniük a kérvényezőknek, különválasztva a tiszteket és a legénységi állományúakat. A Vitézi Rend szervezetének leírását, a jogokat és kötelességeket mindenre kiterjedő alapossággal a Vitézi Rend Kis Kátéja tartalmazta.

A felvételért folyamodókat, ha megfeleltek a feltételeknek, ünnepélyes keretek között, eskütétel után vették fel a rendbe. A háborúban hősi halált haltak is kaphattak vitézi címet és telket, ha felvételüket valamelyik hozzátartozó kezdeményezte.
A kérelmezők voltak a jogszerzők, az elsőszülöttek viszont várományosként örökölhették a telket és a címet. Utóbbiakat már 12 éves koruktól apjuknak kellett felkészítenie a vitézséggel kapcsolatos tudnivalókra. Leventeoktatáson, lövészkiképzésen és lehetőleg a cserkészéletben is részt kellett venniük.
Horthy Miklós mindkét fia várományos volt, rokonuk Horthy István ny. altábornagy révén.

Az első 24 jelölt vitézzé avatásra 1921. május 22-én a királyi palotában került sor. Ezen az avatáson közönség még nem volt jelen.Csengeri Imre volt tartalékos tiszthelyettes, vajai illetőségű napszámos kapta az 1. számú vitézzé avatási oklevelet. Hiteles másolat, 1921. június 1.Vitézi Rend (P 1709) – 20. tétel No. 1.
Az első nyilvános avatásra 1921. augusztus 21-én a Várkertben került sor. A látványos külsőségekkel megrendezett eseményen a vitézzé ütést Horthy végezte díszkardjával a lovaggá ütés szabályi szerint, a következő szavak kíséretével: „A Hadúr nevében vitézzé ütlek.” 1926-tól II. Rákóczi Ferenc díszkardját használta az eseményen. A későbbi avatásokat a Margitszigeti MAC pályán tartották 1929-ig.

 Meghívó vitézzé avatásra, 1929. június 16.Purgly család (P 787) – 2. tétel
Ezt követően már nem évente, hanem hosszabb időközönként avattak vitézeket a Várkertben és a Margitszigeten. Különösen ünnepélyes alkalom volt 1938-ban a Szent István év keretében a székesfehérvári bazilikában megtartott avatás.

A felavatott telkes vitézek kötelezően a „vitéz” jelzőt viselték nevük előtt, amelyet, ha idegen hangzású volt, magyarosítani kellett. Megszólításuk társadalmi és katonai rangjuktól függetlenül nemzetes úr, feleségüké nemzetes asszony volt.
A vitézek díszoklevelet kaptak, amelyek dísztelen hiteles másolata az Országos Vitézi Szék irattárába került, egy példányukat pedig 1920 és 1927 között hivatalból megküldték az Országos Levéltárnak is. Ennek köszönhető, hogy (bár nem hiánytalanul), ezek az iratok ma is megvannak, nem pusztultak el az ostromkor a királyi várban elhelyezett irattár legnagyobb részével együtt.
A bemutatott díszoklevél még néhány hasonlóval együtt visszakerült a tulajdonosoktól a Rendhez telekről való lemondás, méltatlanná válás és egyéb okok miatt.

 Hefty Frigyes (1894-1965) pilóta, oktató díszoklevele, aki az első világháborúban végrehajtott nyolcszori sikeres bevetése miatt kiérdemelte a „repülő ász” kitüntető elnevezést. Elsőként repült át a Lánchíd alatt 1918-ban, és az elsők között vett részt ejtőernyős kiképzésen.Vitézi Rend (P 1709) – 25. tétel
A vitézek vitézi jelvényt is kaptak (az 1-es számút maga Horthy Miklós), házukat pedig a külön erre a célra készített vitézi címerrel kellett díszíteni. A címer elbírálását végző bizottságban rész vett Csánki Dezső, a Magyar Országos Levéltár főigazgatója is.
A jelvényt Szilasi József iparművész tervezte. A vitézek a Rendhez tartozásukat vitézi igazolvánnyal igazolták.
Az avatás mellett nagy ünnepi esemény volt a Vigadóban évente, farsangkor megtartott vitézi bál.
Purgly Emil volt népfelkelő főhadnagy, 1932-ben földművelésügyi miniszter vitézi igazolványaPurgly család (P 787) – 2. tétel


Vitézi Bál 1938 farsangján
Az ünnepélyes aktusok, vitézi összejövetelek, a formaruha és más külsőségek, mind az összetartozás érzését erősítették.
Az ország több városában ingatlanokat bocsátottak Vitézi Székházak működtetése céljára, hogy összejöveteleiket megtarthassák, és így a Vitézi Rend társadalmi és kulturális célkitűzéseit megvalósíthassák. Ezt szolgálta a Zrínyi Csoport létrehozása, amely a magyar katonaeszmény intézményes szolgálatát végezte tudományos, irodalmi és művészeti téren, és célja érdekében lapok, könyvek és szellemi termékek kiadását, előadások rendezését vette tervbe. A vitézek tájékoztatására 1922-től kiadták a Vitézek és Gazdák Lapját, melynek 1935-től Vitézek Lapja lett a címe.
A vitézek kötelezettségei között első helyen állt, hogy a haza védelmében katonai szolgálattal tartoztak külső és belső ellenség megjelenése esetén. Az erre való felkészülés érdekében időnként katonai gyakorlaton vettek részt. Elemi csapások, egyéb katasztrófák esetén is mozgósíthatók voltak. Vitézi elöljáróiknak engedelmességgel tartoztak, és kötelesek voltak az összejöveteleken, megbeszéléseken megjelenni. Figyelemmel kellett kísérniük a nemzetellenes szervezkedéseket és erről jelentést tettek elöljáróiknak. Csak olyan más szervezetbe, egyesületbe léphettek be, amelyek céljai nem álltak ellentétben vitézi esküjükkel. A nagykorúság elérése után a telkes vitézeknek családot kellett alapítaniuk, a nősüléshez az Országos Vitézi Szék adott engedélyt. A rendi tagsággal kedvezmények is jártak, mint például árengedményes fogkezelés és gyógyszervásárlás, utazási, szállítási kedvezmény, díjtalan jogi tanácsadás. A nem megfelelő életmódot élőket, vagy bűncselekményeket elkövetőket törölték a rendből.

A Vitézi Rendbe való felvétel után a vitézek jogosultakká váltak a telekre. A telekkel való ellátás azonban olyan ütemben történt, ahogy a Vitézi Szék eladományozható földterületek birtokába jutott.
Az adományozók Horthy felhívására földbirtokaikból bizonyos mennyiségű területet ajánlottak fel. A bemutatott telekfelajánlási oklevélen Dréher Jenő, a Kőbányai Sörgyár tulajdonosa és igazgatója, földbirtokos, ajánlotta fel birtokának egy részét. Több alkalommal összesen mintegy 100 kataszteri holdnyi területet adott át földbirtokából. 

Dréher Jenő telekfelajánlási oklevele, 1921. április 1. (Kajászószentpéteri birtok)Vitézi Rend (P 1709) – 9. tétel
A vitézi telkek megműveléséhez bizonyos felszerelési tárgyak és eszközök, valamint állatállomány jártak. Ezekből nem mindenki részesült egyformán. Úgynevezett felszerelési leltárakon rögzítették a vitézeknek átadott eszközöket, melyekre rávezették az esetleg saját tulajdonban lévőket is. Kötelező volt a felszerelés karbantartása, megóvása, a föld szükség szerinti művelése. A vitézi kötelezettség teljesítésével a 17-60 év közötti vitézek tartoztak. Méltánylást igénylő esetekben azonban felmentést lehetett kapni ezek alól.


 
Toókos Gyula huszár alezredes vitézi telket kap a Bihar megyei Hosszupályiban, 1929. január 10.Vitézi Rend (P 1709) – 22. tétel – No. 433.Tardoskeddi Tóbiás harkai telkének felszerelési leltára, 1937. március 1.Vitézi Rend (P 1709) – 24. tétel - No. 62.
Az esetleg hiányzó szakértelem pótlására, a modern gazdálkodási ismeretek oktatására a vitézek, ill. elsősorban fiatal várományosaik számára alapította meg Pálóczi Horváth István (1857–1935) és felesége a Vitézek Gazdaképző Iskoláját Örkényben, 1926-ban. (Az iskola ma is működik Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium néven.)
Horthy az iskola felavatásán beszédében többek között a következőket mondta: „Midőn a Vitézi Rendet életre hívtam, az volt a célom, hogy a vitézeket ne csak nemzetvédelmi vonzásban, hanem gazdasági téren is példaképpen állítsam a nép elé, mint annak természetes vezetőit.”További képzési lehetőséget jelentett egy két éves fonó-szövő tanüzem alapítása, amelyben a vitézek gyermekei ingyenesen tanulhattak, és textilipari szakmunkás végzettséget szerezhettek.

A vitézek telekkel való ellátása azonban a felajánlások elégtelen száma miatt akadozni kezdett, létszámukhoz képest a telekfelajánlások elmaradtak. Emiatt 1929 és 1934 között a vitézzé avatások is szüneteltek. A területi visszacsatolások után az igénylők száma tovább nőtt.
Egy 1943-as adat szerint ekkor 4342 tiszti és 11189 legénységi vitéz, valamint 8000 várományos alkotta a Vitézi Rend tagságát. Vitézzé avatás még 1944 őszén is történt. Az 1945. évi január 20-án megkötött fegyverszüneti egyezmény 15. pontjának teljesítéseképpen azonban az Ideiglenes Nemzeti Kormány feloszlatta a fasiszta, vagy katonai szervezetnek minősített szervezeteket, köztük az Országos Vitézi Széket. Az HM Országos Vitézi Szék Felszámoló Bizottsága pedig megkezdte a felszámolást. A rangok és címek eltörléséről szóló 1947. évi IV. tc. megtiltotta a vitézi cím, és a nemzetes megszólítás használatát is.


IRODALOM:
Tátrai Szilárd: A Vitézi Rend első évtizedének története. Hadtörténeti Közlemények 110. évf. 1. sz.
Tátrai Szilárd: A Vitézi Rend története a harmincas évektől a felszámolásig Hadtörténeti Közlemények 113. évf. 1. sz.
A Vitézi Rend Kis Kátéja Budapest, 1940.
FOTÓ: Czikkelyné Nagy Erika

2012. július 15., vasárnap

Kérés

Kérlek, bármilyen hibát tapasztalsz az alkotások elküldésekor, azonnal jelezd felém! Köszönöm! Kékrózsa Bíborvirág főszerkesztő

2012. június 26., kedd

A REPORT ON WORK RECENTLY COMPLETED AT AMARNA, SPRING 2012

By Barry Kemp

A REPORT ON WORK RECENTLY COMPLETED AT AMARNA, SPRING 2012

Figure 1 (see captions at end of article)
On the last day of March we resumed our fieldwork. The chosen place was the site of the Great Aten Temple, that lies immediately beside the modern cemetery of the village of El-Till. A large part of the temple foundations was excavated by John Pendlebury for the Egypt Exploration Society in 1932, and a report of the findings, both the architecture and the objects, was included in the volume, City of Akhenaten III, published in 1951. The reason why it has found a place on our agenda is that the village cemetery is steadily expanding and threatens to encroach upon what little is left of the ancient building. 

Our aim is to make a fresh record of what survives and then to proceed to protect the remains, in part by reburial and in part by marking the principal wall lines and features in new materials, principally limestone blocks. Only in this way will the site gain sufficient respect to escape further losses. The site is a large one and the project will take several years to accomplish. The result should be, however, of great interest to visitors, who will be able to see the scale of Akhenaten’s building and its extraordinary layout, that included hundreds of offering-tables set out in rows in long open courts.

The Ministry of Antiquities was represented by inspectors Mohammed Wahaballah Abdelaziz and Shimaa Sobhy Omar. The archaeological team comprised Mary Shepperson and Marsha Hill at the stela site, and Miriam Bertram, Delphine Driaux and Anna Hodgkinson at the temple entrance.


THE TEMPLE FRONT ENTRANCE

Figure 2
The first week was spent in removing quantities of village rubbish that had come to cover the front of the temple, that lies beside the asphalt road that links the villages of El-Till and El-Hagg Qandil and is all too convenient an open space for dumping. The re-excavation began on April 7th and ended on May 17th. On the 20th, our building team took over and began the combined task of reburial and marking out the wall lines. Their last day was June 10th.

The main temple occupies only a small part of a huge enclosure that is marked by the line of a brick wall that runs back for 800 metres (Figure 1). Almost lost in the distance, and largely hidden by modern tomb enclosures, are other parts of the temple. They include the place where fragments of a purple quartzite stela bearing an extensive list of offerings have been found in the past, as well as fragments of what was probably a statue of Akhenaten. We made this place, too, an object of fresh investigation.

From Pendlebury’s plan we learn that the front of the temple included a pair of mud-brick pylons and several structures immediately inside that preceded the principal stone building. One of these he labelled the ‘Altar’. Little of this was visible when we began, being buried beneath spoil heaps and deposits of dust, sand, rubbish and animal manure that had accumulated since 1932. The removal of these deposits revealed that much of what Pendlebury saw in this part is still present and not much changed. We concentrated our work on the northern of the two pylons and the northern half of the entrance between them, and on the ‘Altar’, an impressive set of foundations made from gypsum concrete for a stone building that contained a columned hall and so is unlikely actually to have been an altar. By the end of the re-excavation the ‘Altar’ foundations lay completely exposed, as did the brick threshold between the pylons, but only a small part of the north pylon itself was visible (Figure 2). The large Pendlebury dump that lies on top had to be removed as a conventional piece of excavation, with all the spoil passed through sieves, and this was a slow process. In view of the number of pieces of broken sculpture and inlay fragments that we recovered (Figure 3), it is a justifiable procedure, but half of the spoil heap still remains to be removed.

Pendlebury had determined that this part of the temple had seen more than one major alteration in its layout, the pylon belonging to a later and grander phase. Our own re-clearance around the pylon has shed more light on this process of enlargement.

The purpose of the building remains uncertain. In three of the pictures of the House of the Aten in tombs at Amarna (two in the tomb of Meryra, one in the tomb of Panehsy), seemingly just inside the outer entrance to the temple, stands a separate building (shown duplicated in the case of one of the Meryra scenes). The details differ in each case. The Panehsy version gives prominence to a throne, whilst one of the Meryra versions includes a Window of Appearance. It looks, therefore, like a tiny palace, something needed everywhere that the king visited.


RECONSTRUCTION WORK

Figure 3
The last three weeks of the season were devoted to making the outline of the building permanently visible. By the time the excavation finished, the gypsum foundations of the building were exposed, covering a rectangle measuring c. 14 x 25 m. The foundations had varying depths, reflecting the downward slope of the ground towards the south. This created a common level for the tops of the foundations, except for the part north of the columned hall, that was 20 cm lower.

One possible course of action was to bury the entire construction in sand and leave it otherwise unmarked. This is likely, however, to have perpetuated the impression that the site does not deserve the respect to which it should be due and, in the longer term, to have encouraged further encroachment on the temple precinct. I therefore adopted the plan to build the foundations up to a common level and then to lay over it a single course of blocks that would reproduce the foundation plan. All intervening spaces would be filled with sand and, eventually, the front part would be likewise buried in the sand fill that is needed to recreate the ground level of the temple in its final phase.


I engaged a team of builders from El-Till who have done this kind of work for us before. Using new limestone blocks laid over a bed of sand that separates them from the ancient foundations a new foundation layer has been laid over all except the rear two strips of gypsum foundations (Figure 4). These and other exposed ancient surfaces have been protected with sand. The final step when we resume will be to lay a single course of new stones over all wall lines, and to recreate in the same course the column foundation pattern. All intervening spaces will then be filled with sand, leaving a low platform, one block in height, over which the plan of the building will be unobtrusively visible.


THE STELA EMPLACEMENT

The stele site stands in front of the sanctuary of the Great Aten Temple, south-east of the modern cemetery. 

The site was excavated in the 1930s by the Egypt Exploration Society under John Pendlebury, who found a large T-shaped depression to the north-west of the entrance to the sanctuary. The EES expedition excavated within this depression down to gypsum plaster foundations about 50cm below the surface level. It was concluded that this was the foundation for a stone platform, which held a large round-topped stele depicted in Amarna tomb reliefs.

This season, the stele depression was re-excavated so that these foundations could be recorded. In addition, the area around the edges of the depression, enclosing an area of 25m x 25m, was excavated in order to gain further evidence for the use of this area within the temple. A further aim was the recovery of fragments of the stele, which was made from a distinctive purple quartzite, in order to add to what is known of the stele from fragments already held by the Metropolitan Museum of Art in New York. 

Figure 4
The excavation has revealed two phases of architecture (Figure 5, Figure 6): an early phase (Phase 1), consisting of a small mud-brick platform surrounded by large posts and other ephemeral architecture, followed by the main temple phase (Phase 2), for which the architecture of Phase 1 was levelled and replaced with a stone platform sunk into a foundation pit.

Phase 1
A rectangular mud-brick foundation (6.30m x 4.50m) lies on the eastern side of the stele depression, with the remains of two brick bases on its northern side; probably marking the end of a short staircase up to the mud-brick platform. An area of hard-packed floor surface survives at what would have been the foot of these stairs. Deep, narrow pits were found forming three sides of a rectangle surrounding this mud-brick platform. Two pits flanked the end of the staircase. The dimensions of these pits, which were filled with occupation and mud-brick debris, suggest that they probably held tall wooden posts or flag poles.  On the western side of the stele depression, the eroded desert surface was found to be cut by many small features. These include a shallow N-S ditch, circular depressions to hold vessels, and a large number of small pits and post-holes. This area appears to have had a number of uses, probably concerned with the preparation and dedication of offerings, and to have been the site of small-scale wooden architecture, such as fencing, shades or screens.   On both the eastern and western sides of the stele depression, the Phase 1 architecture appears to have been levelled. The mud-brick platform was destroyed down to the last course of bricks, the deep post pits were filled up with mud-brick debris, and the small pits, ditches and emplacements seem to have been deliberately packed full of mud material: the ground was prepared for the Phase 2 architecture.

Phase 2
A large rectangular depression was dug with a narrower extension on the south side to form a T-shape. At the bottom of this, traces of gypsum-plaster foundation were found around the edges. The foundation appears to have been wider than its preserved extent, but much has been lost when the blocks were removed, and more destroyed by the EES excavations. Block impressions suggest a large platform of limestone blocks was built in the depression, with the southern extension representing a staircase leading to the top of this.   On top of the construction debris from this platform, a rectangle of mud-brick paving was laid to the north, looking towards the Northern Entrance Pavilion that straddles the temple enclosure wall. Mud plaster was used to level the area to the south and west in preparation for a gypsum plaster floor, a fragment of which survives south of the staircase foundation. Finally, a rectangular gypsum plaster foundation was built to the south-west of the main platform, probably to hold a seated statue of the king. The cut for this foundation truncated the Phase 1 features below.

Finds
Figure 5
One of the aims of this season was the collection of fragments of the stele which sat on top of the Phase 2 stone platform. All fragments of purple quartzite within the excavation area were examined and those with worked faces were retained for future study. Many small inscribed fragments were recovered; generally these had small hieroglyphs in registers, as seen on the larger fragments held by the Metropolitan Museum, but some figurative elements were also found, including a very small fragment with a carved eye, possibly of a royal princess. Small fragments of a diorite statue were also found.

Incense was a common find on site, and fragments were found in almost all the ditches, pits and post-holes of Phase 1. Some was in a raw form as lumps, but it was more commonly found in a processed form as tiny curving rods resembling red glass. In general, very few finds were recovered from the excavated material, indicating that the stele area of the temple was largely kept clear of rubbish and debris. 


WORK AT THE EXPEDITION HOUSE

During the same period, the expedition house played to host to visiting scholars and to the annual anthropology field school from the University of Arkansas. Alan Clapham completed his study of the plant remains from the Stone Village excavations, now the subject of a major publication that we hope will go to press during the summer. Willeke Wendrich returned to continue her study of basketry and matting from the excavations, examining the material used to make the cheap mat-like coffins in the cemetery. Rainer Gerisch, in addition to looking at further charcoal samples, surveyed the remarkable new growth of plants in the desert wadis that had been brought to life following the heavy rains of last year. Alexandra Winkels began a study, including microscopic examination, of the gypsum that was widely used at Amarna, especially in architectural foundations. Marc Gabolde copied and transcribed a large group of hieratic dockets, many from the Central City. His colleague at Montpellier University, Jean-Pierre Patznick, began a study of small stamped clay sealings and the clay seal impressions on jar stoppers from various parts of the site. Kristin Thompson and Marsha Hill made further additions to the catalogue of sculpture fragments, concentrating on the new material from Great Aten Temple but also including revisions to the existing catalogue of material made in earlier seasons.

Figure 6
The University of Arkansas field school, led by Jerry Rose, processed a further 41 skeletal individuals. The now familiar sombre picture of life at Amarna emerged again, marked by high mortality amongst the young and frequent healed fractures and signs of metabolic problems. As an extension to the study of the human remains, Jolanda Bos made an initial assessment of what should be done with the many samples of human hair that have been recovered from the cemetery. One of her preliminary observations is that the ‘fat cones’, of which a likely example was found in 2010, might not have been uncommon in the graves.

A major task that the cemetery excavations have created is the conservation and consolidation of the remains of several decorated wooden coffins, and preparing them for possible public display in the future. Supporting this work is the subject of our current appeal via the Justgiving web site. Julie Dawson and Lucy Skinner devoted much time and patience to the task, one which is due to continue for some time yet. To aid this work, we have an appeal on the Amarna Justgiving website: 
http://www.justgiving.com/Amarna-Project2

A significant development in the general way that the expedition runs is the increasing involvement of personnel from the Egyptian Ministry of Antiquities. Some are local inspectors who attend field training sessions, but we were also able to invite to the anthropology field school three Egyptian bone specialists.
For the most recent work we received generous support from the Amarna Trust and its supporters, from the Amarna Research Foundation and from the Metropolitan Museum of Art, Egyptian Art Department. But we are now undertaking a considerable spread of work at Amarna, involving longer periods of time at the site. 
We have an extensive programme planned for the autumn, that will see a further two months of excavation at the South Tombs Cemetery. To help us to carry it through, I greatly hope that you will continue to support us.

Barry Kemp, 20 June 2012


FIGURES

Figure 1, along the temple axis, viewed to the east. At the bottom is the edge of the gypsum concrete foundations for the Platform Building, Pendlebury’s ‘Altar’. The ground between here and the southwards extension of the modern cemetery is occupied by the barely visible foundations of the Long Temple, the main part of the House of the Aten and originally filled with offering tables. The site of the stela excavations lies beyond the modern tombs.

Figure 2, pylon and platform building, viewed to the north. At the left edge can be seen the partially removed Pendlebury spoil heap that lies over the remains of the mud-brick pylon. The electricity pylon stands closely beside it.

Figure 3, quartzite inlay fragment, no. S 7531, recovered from the old spoil heaps. It probably belongs to the hand at the end of an Aten ray. Photo by Gwil Owen.

Figure 4, marking the outlines of the Platform Building at the end of the season, viewed to the south. The aim is to build the foundations back up to a common level with new blocks laid over a thin bed of sand. The final step will be to lay over these a second layer that represents the original plan and then to fill the intervening spaces with sand.

Figure 5, the stela site, viewed to the south. Archaeologist Mary Shepperson cleans sand from the gypsum foundations for a rectangular pedestal, exposing at the same time ephemeral traces of an earlier phase of pits and mud structures.

Figure 6, aerial view of the stela site, north being towards the top right corner. Beside the T-shaped foundation for the stela is an earlier mud-brick base surrounded by deep post-holes, not all of them yet excavated. Photo by Gwil Owen.


THE AMARNA TRUST

The work at Amarna is supported directly by two institutions: in the UK by the Amarna Trust, and in the USA by the Amarna Research Foundation. In both cases, donations are tax deductible. 

Amarna Trust: 

Donations can be made directly to the treasurer:
Dr Alison L. Gascoigne
Lecturer in Medieval Archaeology
University of Southampton
Avenue Campus
Highfield
Southampton
SO17 1BF
+44 (0)2380 599636 

or to the Trust’s bank account:

Bank: Nat West
Address: High Wycombe branch, 33 High Street, High Wycombe, Bucks,
HP11 2AJ
Account name: The Amarna Trust
Account number: 15626229
Branch sort code: 60-11-01
BIC: NWBK GB 2L
IBAN: GB66 NWBK 6011 0115 6262 29

or by electronic transfer through Paypal or Justgiving, available on the website www.amarnatrust.com (where a Gift Aid form is downloadable)

The Trust sends out a free newsletter twice a year, Horizon, to anyone who sends me a postal address. It is also available as a downloadable pdf file from our two web sites.

Amarna Research Foundation

The Amarna Research Foundation, Inc. is a nonprofit 501(c)(3) organization incorporated under the laws of the State of Colorado. It has been approved by the Internal Revenue Service as a charitable organization, and contributions to the Foundation are tax exempt.

The Foundation receives donations and runs a membership list. See www.museum-tours.com/amarna/ where a membership form can be downloaded.

The Foundation publishes a regular newsletter, The Akhetaten Sun, available to members.

2012. június 23., szombat

Elhunyt Darabos Pál

Darabos Pál (1931–2012) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára megrendülten tudatja, hogy Darabos Pál könyvtáros, irodalomtörténész, Hamvas Béla monográfusa, 1954-től a Gyűjteményfeltáró Osztály munkatársa, majd évtizedekig osztályvezetője 2012. június 21-én, életének 82. évében, rövid betegség után elhunyt. Temetéséről később intézkednek. Darabos Pál távozása fájdalmas veszteség a Keleti Gyűjteménynek, melynek munkáját évtizedeken át a szakozás vezetőjeként, majd – mint a keleti kultúrák avatott ismerője – nyugdíjasként haláláig felügyelte. Páratlan szakértelmével, nyugodt derűjével és sziporkázó szellemességével ünneppé avatta a szerda délutánokat, amelyeken önként vállalt feladatát végezte a Gyűjteményben.

2012. június 20., szerda

Lussonium római kori katonai tábor a levegőből

Lussonium konferencia, zárórendezvény

Könyvbemutató Budapest, Litea Könyvesbolt és Kávéház

Tanulmányok a székelység középkori és fejedelemség kori történelméből


Szerk.: Sófalvi András -  Visy Zsolt

A könyv kapható:

Egy kis informálás


Kedves Ismerősöm!


A felmerülő problémák miatt a következő információt szeretném csokorban átnyújtani!


A legtöbb információt a Google +  szolgálatásban kapjátok tőlem, amennyiben ez mindenkit érintő információ.

A Facebook oldalain vagyok a legtöbbet, és ott kaphattok legtöbbet szakanyagot, mert ott már 600 -an vagytok a csoportban, és
természetesen több mint 1900-an juthattok közvetlen információhoz. Már, aki nem hepciás, és el bírja elviselni, hogy egy embertől
több információt lát, bár ott is meg lehet csillagozni fontos embereket, és el is lehet rejteni információkat, ha valaki nem kíváncsi rá.
Ezek az oldalak nem kormányoldalak.. Én programoztam annak idején a szakanyagok továbbítására, és azt meg is tartották.
A legtöbb cég, és az adatbázisok szerepelnek az oldalakon, és friss információkhoz juthattok, és ezeket ajánlom is folyton.


Nem kell ódzkodni. Az  információ cseréje nagyban segíti a kutatásokat, és ha valaki még mást is  lát, további új lehetőséget tárhat fel.

Néha kaptok tőlem művészeti dolgokat is, kikapcsolódásként senkinek nem árt meg, ha ismeri a zenét, a kortárs művészetet, és esetleg
lazít egy öt percet a feszes munkatempón. Sőt, talán kap olyan ösztönzést tőle, amivel csak jobb lesz.

A spam tulajdonképpen csak olyan levél, aminek a címzettje és feladója is ugyanaz, mégis a te fiókodba érkezik meg, és akár vírust is küldhetnek ott, de többnyire reklámoznak valamit, és linket küldenek. Nem biztos, hogy vírus. Hírlevelek is jöhetnek így, a rossz beállítások miatt.


Ezen úgy segíthetsz, ha a levélre kattintva a levelező rendszeredben megkeresed a lehetőséget, amivel a spam-eket rendes levéllé nyilváníthatod, és áthelyezed a beérkező mappádba, vagy rendszer át is helyezi azonnal.

Éppen ezért a türelmeteket és figyelmeteket kérem. Sok helyen nem tanítanak meg mindent az informatikában, ezeket a dolgokat sem.

A tűzfal beállításaid éppen eléggé megszűrik a vírusokat egy vírusírtóval.

Engedélyezd a Vezérlőpult beállításaiban azt, hogy az operációs rendszered frissítéseket töltsön le, és ne ijedj meg, mert ő csak a kiegészítő és szükséges programokat fogja letölteni!

Addig ne kapcsold ki a gépet dühösen, amíg magától ki nem kapcsol leállításnál,mert amikor a szükséges biztonsági frissítéseket letölti, ki fog kapcsolni!

A Windowsban XP, Vista, és Windows7 név alatt megvan minden vírusírtó, kártevő kereső program, le lehet tölteni. Sőt, a rendszer le is tölti, ha felajánlod, az Update-ben te magad is megkeresheted, amire szükséged van.. Esetleg kérhet más programokat is hozzá.

Érdemes a Flash Playert és az Adobe-ot letölteni az Adobe oldaláról, olyan fájlokat küldök...

Az OPEN Office minden fájlt meg tud nyitni, ami irodai. http://www.openoffice.org/hu/

A nyelvi beállításaidat nem elég a gépelő programban beállítani, akinek görög, arab és stb kell, annak a kódtáblát kell telepíteni, és a nyelvi beállításokban elérhetővé tenni egy hozzáadással, és nem a karaktereket beszúrni folyton!


Bővebb információt szívesen adok, ha kerestek!

Érdemes egy routert venni, ami leszedi a vírusok nagy részét, és nem engedi be a gépre többnyire..

Ezen kívül a vírusirtó beállításai és frissítései fontosak. Nem kell tehát ijedezni...

A társas oldalaknak sem az a szerepe, hogy téged ellenőrizzen.. Akkora kommandót nem tart fenn egy kormány sem erre...
Ez csak rögzültség..

És ugyan már? Mit is tudnak rólad meg onnan? Hogy mit szeretsz enni, inni, vagy melyik múzeumot kedveled, meg mit tanulmányozol, olvasol? Senkinek nincs ideje arra, hogy az életedet tanulmányozza folyton...

Viszont barátokra lelhetsz, és információra a kutatásodhoz.

A blogokról a Google + és a Facebook oldalak is elérhetők, a lapok linkjei átvezetnek egymásba, az automata válasz pedig minden fontos információt tartalmaz. Ne tiltsd le, nem nagy gond kitörölni, ha nincs rá szükséged.. Én  csak a Facebookon 1800 ember bejegyzéseit látom..
Te is képes vagy szelektálni!

Be is tudod állítani a dolgaidat, meg fogod találni amit kell..Mert olvasni tudsz, és szád van, hogy megkérdezd másoktól..

Meg türelmed is...
Ha nem megy, kérdezd meg a gyermekedet.. Fogja tudni...

Várom a cikkeket , a másolatokat, az eredetiket, a rendezvényeket, a dedikálásokat, és minden egyéb dolgot, amit fontosnak tartasz!

A te érdeked, a te értéked, ha ismernek, és átadod a tudásodat!


Szeretettel kívánok jó munkát, kikapcsolódást, barátkozást, és tanítást mindenkinek!


tollforgato.lap@gmail.com
tollforgato.lapcsoport@gmail.com
tollforgato.toertenelmi@gmail.com


Kékrózsa Bíborvirág (Varga Éva)

Budapest, 2012. június 19.

2012. június 19., kedd

III. Énlaka - konferencia kötetbemutató 2012. június 19. 16 óra

III. Énlaka - konferencia kötetbemutató 2012. június 19. 16 óra
 Akit érdekel Erdély, a történelem, a néprajz, és más művészeti megközelítések, szeretettel várjuk! 
Cím 
1014 Budapest - I. kerület, Hess András tér 
 http://www.etterem.hu/5612/kepek

2012. május 16., szerda

Kérés

Drága volt tanárom, kedves most tanárként dolgozó ismerős, barát, szaktárs, kedves ismerős!


 Kérlek, kérem, hogy vegye figyelembe, hogy mind a Facebook és mind a Google+ egy közösségi szolgáltatás, ahol a szakanyagok, és más dolgok is közvetítésre kerülnek!

Nekem roppantul rosszul esik az oktalan, és indokolatlanul haragvó leveleket olvasni, és azt látni, hogy a saját leveleimre sem válaszol senki, mert felvállaltam mindannyiunk érdekében egy közösségi támogató, oktató és terjesztő munkát, ami természetesen azzal jár, hogy valaki levelet kap a közösségi oldalról, ha az a beállítása! Hangsúlyozom, ha az a beállítása! Egyébként csak a bejegyzéseket és csak az aktuális bejegyzéseket látja. Ha nem érdeklik részletesen a dolgok, akkor választhat ilyen megoldást is.
Amennyiben hajlandó másokra is időt fordítani, és megnézi, ötletet merít, és ad, van lehetőség látni mindent.

Kérem, nézzen magába! Nézz magadba!

Neked/ Önnek hogyan esne, ha semmibe vennék a munkádat/-ját, a személyiségedet/-ét, és folyamatosan kapcsolatmegszakítással, haraggal, és más hasonlókkal kínálnának?

Szerintem ugyanolyan rosszul.

A beállítások csak egy mozdulatba kerülnek.

A levelek érkeztetése a beállításokban változtatható. Amennyiben a szolgáltatáshoz csatlakozott valaki, akkor a falon láthat minden bejegyzést, és nem levelet kap róla.

Szakmai fórummal foglalkozom, esetleg olyan művészi dolgokkal, amelyek a nagy és komoly erőfeszítés közben oldhatják a fáradságos munkát, és a fáradtságot, és kitartásra, figyelemre ösztönözhetnek.


Én ezt a munkát ingyen végzem, mindenki javára, aki szereti a történelmet, fejlődni, fejleszteni akar, s mást szeretne látni, mint amihez hozzájut, hozzájuthat.


Nem értem a sok sértést, és bántást. Az elméletektől független vagyok.

Kiírtam az elérhetőségeket is. Nyugodtan lehet küldeni jobbat, szebbet, mint amit a másik kiadott a kezéből.

Szeretettel várom az írásokat, a rendezvényterveket, a bemutatókat, a felolvasó estek értesítéseit, a szakmai fórumok anyagait, és programjait, és természetesen a publikációs listákat, bibliográfiákat, adatbázisokat is.

Történelem és segédtudományok ( régészet, genealógia, levéltári anyagok, földrajz, biológia, s mások )  területéről is.


Nem tudom, miért irritáló a virágnév, amit választottam szerkesztőként, hiszen a nevem gyakori, és már előttem publikálók miatt nem használhatom. Szerintem szépet választottam, és nincs más ilyen név, én alkottam.

Egy kis toleranciát kérnék.


Segítek, de ehhez együttműködésre van szükségem.


Bíborvirág
2012. május 15., kedd

Dr. Szögi László SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Dr. Szögi László SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Egyetemi tanulmányok: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 1967-1972 történelem-orosz, majd történelem-levéltár szak Diploma: történelem szakos középiskolai tanár és levéltáros 1972 Tudományos fokozat: egyetemi doktor 1979, a történelemtudomány kandidátusa 1995 Munkahelyek, beosztás: Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára 1972-1976 levéltáros ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék 1976-tól folyamatosan /1990 óta félállásban/ 1976-tól egyetemi tanársegéd 1979-től egyetemi adjunktus 1997-től egyetemi docens ELTE Egyetemi Levéltár 1984-1990 levéltárigazgató Művelődési és Közoktatási Minisztérium Felsőoktatási és Kutatási Főosztály 1990-1994 miniszteri tanácsos ELTE Egyetemi Könyvtár 1995-től főigazgató ELTE Egyetemi Levéltár 1995-től igazgató Kutatási terület: A magyarországi és az európai felsőoktatás története az újkorban. A külföldi egyetemjárás és tudományos kapcsolatok története. Könyvtár és levéltártörténet, egyházi igazgatás az újkorban. Publikációk: Könyvek: 19 kötet /6 társszerzővel/ 10 levéltári segédlet /repertórium/ 173 cikk és könyvfejezet (ebből 103 referált folyóiratban, vagy tanulmánykötetben), ebből 37 könyv, cikk és könyvfejezet külföldi folyóiratban vagy tanulmánykötetben. (9 Németországban, 8 Romániában, 6 Ausztriában, 5 Szlovákiában, 2 Ukrajnában, 1-1 Szerbiában, Hollandiában, Svájcban, Svédországban, Csehországban, Litvániában és Olaszországban) 176 előadás hazai és nemzetközi konferencián, ebből 64 külföldön, (17 Németországban, 11 Ausztriában, 8 Romániában, 6 Szlovákiában, 5 Lengyelországban, 3-3 Csehországban, Ukrajnában, 2-2 Olaszországban és Hollandiában, 1-1 Lettországban, Svájcban, Svédországban, Oroszországban, Litvániában, Dániában és Szerbiában) 13 előadás hazai rendezésű nemzetközi konferencián 24 könyvszerkesztés, 42 lektorálás Nyelvtudás: Német Orosz Kitüntetés, ösztöndíj: Kiváló munkáért miniszteri 1983 Kiváló FEB vezető 1989 Széchenyi professzori ösztöndíj 1997 1000 éves a magyar iskola emlékérem 1997 Bolyai díj 2003 Pauler Gyula díj 2003 Pro Archivo Universitatis 2005 Kormos László díj 2006 Széchényi Ferenc díj 2008 Pro Universitate arany fokozat 2008 Folyóirat- és kiadványsorozat szerkesztés: Levéltári Szemle, szerkesztőségi tag 1988-1995 Századok, szerk. tag 1998 Fejezetek az ELTE történetéből, sorozatszerkesztő 1988-tól (18 kötet) Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban sorozatszerkesztő 1994-től (16 kötet) Felsőoktatástörténeti Kiadványok új sorozat sorozatszerkesztő 2000-től (8 kötet) Magyarországi diákok a középkori egyetemeken sorozatszerkesztő 2008-tól (1 kötet) Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei szerkesztő 1996-tól (6 kötet) Erdélyi római katolikus levéltárak sorozatszerkesztő 2006-tól (3 kötet) Egyesületi, tudományos, társadalmi szervezeti funkciók: Magyar Levéltárosok Egyesülete, választmányi tag 1986-tól, elnök 2000-2008, alelnök 2008-tól MTA Egyetemtörténeti Bizottsága, titkár 1986-tól, alelnök 1999-től, elnök 2007-től Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség, elnök 1993-2000, elnökségi tag 2000-2009, alelnök 2009-től Levéltári Kollégium tagja 1998-2007 Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakkollégium tagja 1997-től, elnöke 1998-2002, tag 2004-2007, Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, tag 1995-től, alelnök 1997-2002 , elnök 2002-2004 Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság magyar tagja 2002-től Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte, tag 2000-től, Gesellschaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, tag 2001-től Témavezetett szakdolgozatok: kb. 40 db Témavezetett doktori disszertációk: 10 fő - Mészáros Andor, Molnár László, Patyi Gábor, Szlavikovszky Beáta, Tar Attila, Varga Júlia, Heilauf Zsuzsanna, Kissné Bognár Krisztina, Novák Veronika, Sárközi Gabriella Opponált doktori disszertációk: 6 fő - Bozzay Réka, Fejérdy András, Hegyi Ádám, Kapronczay Katalin, Simon Katalin, Szantner Viktor SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁG Lezárva: 2011. augusztus 21. KÖNYV, FORRÁSKIADVÁNY A Műegyetem története az Institutum Geometricum alapításától a kiegyezésig 1782-1867.(Bölcsészettudományi doktori disszertáció), Bp. 1978. 265 p. (Megjelent: a Műegyetem története 1782-1867. I. köt., Bp. 1979. 285 p. Mérnökképző Intézet a Bölcsészeti Karon 1782-1850 = Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből. 5. Bp. 1980. 261 p. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem rövid története 1635-1985., Bp. 1985. 66 p. A short History of Loránd Eötvös University of Budapest 1635-1985., Bp. 1985. 68 p. Die Loránd Eötvös Universität Budapest Geschichte im Überlick 1635-1985., Bp. 1985. 73 p. Kratkaja isztorija Budapestszkava universzityeta im. Lorandja Eötvösa 1635-1985., Bp. 1985. 73 p. Magyarországi diákok a Habsburg Monarchia egyetemein I. 1790-1850. = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 1. Budapest - Szeged, 1994. 391 p. A pest-budai felsőoktatás és a Habsburg Monarchián belüli egyetemjárás története a 19. század első felében (Kandidátusi értekezés) Bp. 1994. 272 p. (kézirat) Erdélyi peregrinusok (Szabó Miklóssal) Marosvásárhely 1998. 604 p. A magyar felsőoktatás évszázadai (Kardos Józseffel és Kelemen Elemérrel) Bp. 2000. 187 p. Magyarországi diákok svájci és hollandiai egyetemeken 1789-1919. = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 3. Bp., 2000. 209 p. Az évszázados universitas = Magyar Felsőoktatás könyvek 19. Bp.2001. 238 p. Centuries of Hungarian Higher Education (Kardos Józseffel és Kelemen Elemérrel) Bp. 2001. 187 p. Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1789-1919 = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 5. Bp. 2001. 861 p. + 8 t. Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon 1849-1867 (Kiss József Mihállyal) = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 7. Bp. 2003. 502 p. Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiákon (1526-1788) Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 9. Bp.2003. 255 p. + 16 t. Budai, pesti, és óbudai diákok külföldi egyetemjárása I. 1526-1867. Közreadja Budapest Főváros Levéltára Bp. 2004. 153 p. Dokumentumok a Keleti Kereskedelmi Akadémia történetéből 1892-1919 (Zsidi Vilmossal) = A Budapesti Corvinus Egyetem Levéltárának kiadványai 12. Bp. 2007. 170 p. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története képekben. The Illustrated History of the Eötvös Loránd University (ELTE). = Budapest 2010. 281 p. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története képekben. The Illustrated History of the Eötvös Loránd University (ELTE). = Budapest 2010. 281 p. Vajdasági diákok az európai egyetemeken 1338-1919. Újvidék 2010. 442 p. Magyarországi diákok németországi egyetemeken és akadémiákon 1526-1700. = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 17. Budapest. 2011. 486 p. + 8 t. A Szegedi Tudományegyetem és elődei története. I. rész. A Báthory-Egyetemtől a Kolozsvári Tudományegyetemig 1581-1872. (Varga Júliával) Szeged 2011. 385 p. LEVÉLTÁRI SEGÉDLET A Budapesti Műszaki Egyetem Levéltára; Repertórium I. 1846-1960. (1967.) = Műszaki Tudománytörténeti Kiadványok 24. Bp. 1975. 263 p. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára; Repertórium 1770-1970. Bp. 1982. 205 p. + 16 t. Új, bővített kiadása: A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 1770-1999. Repertórium (Molnár Lászlóval) = A Semmelweis Egyetem Levéltárának kiadványai 2. Bp. 2002. 191 p. Az Állatorvostudományi Egyetem Levéltára (1741) 1787-1972. Repertórium = Az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai 1. Bp. 1985. 213 p. + 20 t. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára 1635-1975. (Kiss József Mihállyal és Ujváry Gáborral) = Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 10. Bp. 1988. 431 p. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Levéltára 1891-1978. Bp. 1988. 190 p. + 20 t. Új, bővített kiadása: A Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára 1891-2004. Repertórium. (Zsidi Vilmossal) = A Budapesti Corvinus Egyetem Levéltárának kiadványai 9. Bp. 2004. 278 p. + 14 t. A Pannon Agrártudományi Egyetem (Keszthely) Központi Levéltára; Repertórium (1797) 1861-1979 (Bilkei Irénnel, Kiss József Mihállyal és Ujváry Gáborral) = Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Közleményei XXXII. évf. 2. Keszthely, 1990. 181 p. A Magyar Képzőművészeti Főiskola Levéltára (Kiss József Mihállyal), Bp. 1997. 137 p. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Levéltára 1635-1990. II. kötet (Kiss József Mihállyal és Varga Júliával) = Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 20. Bp.1999. 324 p. A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára 1429-2000. Repertórium = Erdélyi Római Katolikus Levéltárak 1. Gyulafehérvár-Budapest. 2006. 350 p. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára (levéltári kalauz Varga Júliával) Budapest 2008. 71 p. KÜLFÖLDI CIKKEK ÉS KÖNYVFEJEZETEK Das Unterrichtswesen in Ungarn. (Tringli Istvánnal) = Das Zeitalter Kaiser Franz Josephs von der Revolution zur Gründerzeit 1848-1880. I. 1. Beiträge. Wien, 1984. 371-373 p. Der mitteleuropäische neuzeitliche Universitätsbesuch. Vorschlag zur Einleitung eines internationalen Forschungsprojektes zur akademischen Peregrination. = Archivpraxis und Historische Forschung. Mitteleuropäische Universitäts und Hochschularchive. (Hrsg.: Kurt Mühlberger) = Schriftenreihe des Universitätsarchivs Universität Wien. 6. Band, Wien, 1992. 303-307. p. (Ugyanebben a kötetben még négy magyar egyetemi levéltár ismertetése.) Zur Geschichte des Universitätsbesuchs innerhalb der Habsburger-Monarchie 1790-1850 = Aspekte der Bildungs- und Universitätsgeschichte 16. bis, 19. Jahrhundert. (Hrsg.: Kurt Mühlberger und Thomas Maisel) = Schriftenreihe des Universitätsarchivs Universität Wien 7. Band, Wien, 1993. 361-398. p. University of Budapest. = Charters of Foundation and Early Documents of the Universities of the Coimbra Group (Edited by Jos. M. M. Hermans at the Marc Nelissen). Groningen, 1994. 64-65. p. Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universitäten der Habsburger Monarchie = De la Umanism la Luminism (Red.: Ioan Chiorean) Târgu Mures 1994. 153-166. p. Tineri studiosi din Reghin la Universitatile diu Europa pânâ în anul 1849 (Szabó Miklóssal) = Reghinul cultural Studii si articole (Coordinatori: Grigore Ploestanu si Marin Sara) Reghin 1994. 31-40. p. Az erdélyiek külföldi egyetemjárása a XVIII. században és a XIX. század első felében (Szabó Miklóssal) = Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára (Szerk.: Kovács András, Sipos Gábor és Tonk Sándor) Kolozsvár 1996. 470-483. p. Studierenden aus Königreich Ungarn an der deutschen Universitäten und Hochschulen 1790-1918 = Bildung durch Kommunikation (Hrsg: Adolf Melezinek - Ivan Kiss) Alsbach/Bergstrasse 1996 /Leuchturm Verlag/ 270-275. p. Nagyszombati diákok a Habsburg birodalom egyetemein az Egyetem Budára költözése után 1790-1850 = Trnavská Univerzita 1635-1777 (Zostavil: Jozef Šimončic) Trnava 1996. 81-90. p. Die Beziehungen zwischen Technischen Universitäten Karlsruhe und Budapest. Ein Beitrag zur Geschichte des Studiums ungarischer Studenten in Deutschland während des 19. und 20. Jahrhunderts. = 25 Jahre Partnerschaft TU Budapest Universität Karlsruhe (TH) (Red.: Christine Stumpf) Karlsruhe d.n. (1997.) 42-50. p. Marosmenti diákok külföldi egyetemjárása 1848 előtt (Szabó Miklóssal) = A Maros megyei magyarság történetéből (Szerk. Pál-Antal Sándor és Dr. Szabó Miklós) Marosvásárhely 1997. 99-121. p. Die aus Ungarn, Siebenbürgen und Kroatien gebürtigen Studenten an der Universität von Olmütz 1576-1850 = Historická Olomouc XI. Sborník príspévku. Olomouc 1998. 23-29. p. Erfahrungen mit deutschen Archiven wissenschaftlicher Einrichtungen bei der Erarbeitung des Projekts "Ungarische Studenten an deutschen Universitäten und Hochschulen im 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg" = Zusammenarbeit deutscher Archive wissenschaftlicher Einrichtungen mit Archiven ostmitteleuropäischer und osteuropäischer Staaten (Hrsg. Gerald Wiemers - Matthias Lienert) Dresden. 1999. 52-65. p. Ungarisch-deutsche Beziehungen auf dem Gebiet des technischen Hochschulwesens 1945-1989. Die deutscher Beziehungen in Naturwissenschaft und Technik nach dem Zweiten Weltkrieg (Hrsg. Holger Fischer) München 1999. 275-314. p. A magyarok bécsi egyetemjárása a kezdetektől 1918-ig = Császár és király - Történelmi utazás Ausztria és Magyarország Kiállítási katalógus Wien-Budapest 2001. 101-104. p. Humboldt-Rezeption in Ungarn. Das System des ungarischen Hochschulenunterrichts in der zweiter Hälfte des 19. Jahrhunderts = Humboldt International. Der Export des deutschen Universitätsmodells im 19. und 20. Jahrhundert. (Hrsg: Rainer Christoph Schwinges) Basel 2001. 163-178. p. Zur Rolle der Wiener Universität im ungarischen Hochschulwesen von der Anfängen bis zum ersten Weltkrieg = Mensch -Wissenschaft - Magie. Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Wissenschaftschgesichte 20/2000. (Hrsg: Helmuth Grössing, Alois Kernbauer, Kurt Mühlberger, Karl Kadletz) Wien 2001. 203-208. p. Auswirkungen der deutsch-ungarischen Universitätsbeziehungen im 19. Jahrhundert = Scriptum Nr. 50 - Reports from The Research Archives at Umea Univesity; Sweden, Umea 2002. 32-34. p Arhivi v informácionnom szuszpilsztvi. Sztvorenyjá isztoricsnih baz danih dljá szprosenyjá arhivnih doszlidzseny - A levéltárak az információs társadalomban. Történeti adatbázisok készítése a levéltári kutatások megkönnyítésére. Sztudii z arhivnoj szpravi ta dokumentoznavsztva. Tom 10. Kijev 2003. (2004) 185-187. p. Universzitetska arhivisztika ta istorija arhivnih fondiv ugrorszkih vüscsih skil = Arhivoznasztvo arheografija dzsereloznavsztvo (Vipuszk 7), Kiev, 2005. 35-39. p. Lorando Etvešo universiteto (ELTE) bibliotekos tinklas = Vilnaus Universiteto Bibliotekos, Vilnius, 2005. 60-70. p. Haupttendenzen und wirkungen der ungarischen Peregrination nach Deutschland = Wissenschaftsbeziehungen und ihr Beitrag zur Modernisierung. Das deutsch-ungarische Beispiel. (Hrsg: Holger Fischer) Oldenbourg Verlag München 2005. 29-74. p. Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen an den deutschen Universitäten 1789-1919 = Peregrinatio Hungarica - Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis 20. Jahrhundert. (Hrsg: Márta Fata, Gyula Kurucz und Anton Schindling) - Franz Steiner Verlag Stuttgart 2006. 387-408. p. Ungarländische Studenten in Greifswald = Die Universität Greifswald in der Bildungslandschaft des Ostseeraums. (Dirk Alvermann, Nils Jörn, Jens E. Olesen, Hg.) = Nordische Geschichte Band 5. Lit Verlag. Berlin 2007. 385-396. p. Vysledky vyskumu peregrinácie v mad'arskej historiografii = Archivum Sala III. Archívna ročenka. (Zostavovatelia: Stefan Gaučik, Veronika Novakova) Sal'a 2007. 177-184. p. Results of the Study of Hungarian Academic Migration and its Impact on Historiography = Intellectualii si societatea moderna. Repere central-europene. Coordonat: Cornel Sigmirean. Târgu Mures 2007. 80-84. p. Die Universitäten in Ungarn. Gründungswellen vom späten Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert = Universitäten im östlichen Mitteleuropa. Zwischen Kirche, Staat und Nation - Sozialgeschichtliche und politische Entwicklungen. (Hrsg: Peter Wörster) München 2008. 235-267. p. Jezsuita egyetemalapítási kisérletek a 16-17. századi Magyarországon és Kassa részvétele a magyar egyetemjárásban = 350. vyročie Košickej Univerzity (Ed: Cyrill Hišem, Štefan Eliaš, Dáša Fedorková) Košice 2007. 58-65.p. Die erste mittelalterlichen Universitäten in Ungarn. Gründung und Struktur der ungarischen Universität Nagyszombat-Budapest = Messinai konferencia tanulmánykötetében cikk. Die Universität Göttingen, ihre Bibliothek und ihr Einfluss in Ungarn bis 1919 = Bibliothek und Wissenschaft (Hrsg: Michael Knoche, Monika Linder, Elmar Mittler, Wolfgang Schmitz und Hellmut Vogeler) Wiesbaden 2008. 93-102. p. Csallóközi és mátyusföldi diákok az európai egyetemeken (1526-1919) = Archivum Sala IV. A Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárának évkönyve (Szerk: Gaucsík István és Novák Veronika) Vágsellye-Sal'a 2008. 91-101. p. Ugyanez szlovák nyelven az évkönyv szlovák nyelvű változatában. Der Ausbau des modernen Universitätsnetzes in der bürgerlichen Gesellschaft Ungarns 1848-1918 = Mensch Wissenschaft Magie. Mitteilungen 26. Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte Wien 2008. 93-105. p. Premeny systému archívov v poslednych dvoch desatrociach = Archívy v krízovych situáciách. Spolocnost' slovenskych archivarov. (Zostavil: Júlia Ragacová, Monika Péková) Martin 2009. 45-47. p. Az Egyetemi Könyvtár 16-18. századi gyűjteményének feltárása = Erdély reneszánsza. (Szerk: Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor) Kolozsvár 2009. II. kötet. 328-332. p. A Gyulafehérvári Érseki és Főkáptalani Levéltár forrásértéke Erdély története szempontjából. - Valoarea de izvor istoric cu privire la istoria Transilvaniei a Arhivei Arhiepiscopale si a Capitlului de Alba Iulia. = Egyházi Gyűjtemények szolgálatában. In slujba colectiilor ecleziastice. (Szerk: Bernád Rita) Kolozsvár 2010. 85-90. és 240-245. p. Vajdasági diákok az európai egyetemeken 1338-1919. Újvidék 2010. 442 p. A Pesti Egyetem a 18-19. század fordulóján. Az egyetem Pestre költöztetése és új szervezete.(Hajdú Lajossal) = Petru Maior şi iluminismul Europei Centrale (Coord: Cornel Sigmirean, Corina Teodor) Tîrgu-Mureş 2011. 87-110.p. CIKK, KÖNYVFEJEZET Tájékoztató a Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtára levéltári részlegének munkájáról és feladatairól. = Műszaki Egyetemi Könyvtáros, 1973. X. évf. 2. sz. 4-9 p. A József Ipartanoda a forradalom és szabadságharc idején 1-4. = A Jövő Mérnöke, 1973. 8., 9., 11. és 14. sz. Újabb adatok egyetemünk és könyvtárunk 1918-1919. évi történetéhez. = Műszaki Egyetemi Könyvtáros, 1976. XIII. évf. 1-2. sz. 29-34 p. A Budapesti Műszaki Egyetem és jogelődei levéltári dokumentumainak feltárása. = A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának évkönyvei III., Bp. 1976. 244-263 p. A munkavédelmi oktatás kezdetei a Műegyetemen 1918-ig. = Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények, 1976. 4.sz. 3-5 p. Az egyetemi szintű hazai mérnökképzés nehézségei az 1790-es években. = Ünnepi tanulmányok Sinkovics István 70. születésnapjára. (Szerk.: Bertényi Iván), Bp. 1980. 301-317 p. Felsőoktatásunk múltjának forrásai. Az egyetemi levéltárakról. = Magyar Nemzet, 1981. február 11.(XXXVII. évf.35. sz.) 8 p. Három király katonája (Hadik András). = Interpress Magazin, 1981. 8. sz. 4-9 p. Jubal Károly professzor szabadságharcos és mártír. (Szabadváry Ferenccel) = A Jövő Mérnöke, 1982. 9. sz. (1982. március 12.) 1-2 p. Polihisztor helyett szakember. 200 éves a Budapesti Műszaki Egyetem. = Műszaki Élet, 1982. szeptember 16. (XXXVII. évf. 19.sz.) 6 p. Budapest Technical University founded 200 years ago. = Daily News - Neueste Nachrichten, 1982. szeptember 7. (XVI. évf. 175.sz.) 7 p. A Szent Liga. = Interpress Magazin, 1984. 3. sz. 44-53 p. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jubileumi előkészületeinek eredményeiről. = Felsőoktatási Szemle, 1984. 3. sz. 179-184 p. Das Unterrichtswesen in Ungarn. (Tringli Istvánnal) = Das Zeitalter Kaiser Franz Josephs von der Revolution zur Gründerzeit 1848-1880. I. 1. Beiträge. Wien, 1984. 371-373 p. Az egyetemi írásbeliség újkori forrásai. = Magyar Herold I., A magyar hivatali írásbeliség fejlődése 1181-1981. (Szerk.: Kállay István), Bp. 1984. 321-334. p. A nők egyetemi tanulmányainak kezdete a budapesti Orvostudományi Karon 1896-1926. = Tudománytörténet - Technikatörténet, 1984. 2. évf. 130-136. p. Horea, Closca, Crisan. = Interpress Magazin, 1985. 1. sz. 22-27. p. A reformkor, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc időszaka 1806-1849. = Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1635-1985. (Szerk.: Sinkovics István), Bp. 1985. 131-162 p. Fejezetek a magyar világi és egyházi archontológiából. = Szentpétery Imre: A kronológia kézikönyve, Bp. 1985. 93-117. p. + Előszó az új kiadáshoz. 9.-12. p. Az egyetemi könyvtárak szerepe az egyetemtörténet gondozásában. = Mezőgazdasági és élelmiszeripari könyvtárosok tájékoztatója, 1985. 3-4. sz. 24-31. p. A magyarországi egyetemek történetének forrásai.= Felsőoktatási Szemle, 1986. 6. sz. 380-384 p. Az egyetemi levéltárak feladatai.= Az egyetemi levéltárak. Bp. 1986. 15-24 p. + Levéltári Szemle, 1986. 3. sz. 3-10 p. A tudományok levéltári forrásai. = Tudomány, 1986. 9. sz. 92-94 p. 350 éves a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem 1635-1985. = Köznevelésünk évkönyve 1986., Bp. 1986. 177-184 p. Az állatorvosi felsőoktatás 200 éve. = Évfordulóink a műszaki- és természettudományokban. 1987. MTESZ Bp. 1986. 42-44 p. A nők egyetemi tanulmányainak kérdése a budapesti Orvostudományi Karon 1896-1926. = Orvostörténeti Közlemények 115-116., Bp. 1986. 139-142 p. 450 éves a Debreceni Református Kollégium. = Évfordulóink a műszaki- és természettudományokban 1988. (Donka Sándorral) MTESZ Bp. 1987. 45-48 p. Quellen zur Geschichte der Universitäten in Ungarn. = Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 33. (1) 1987. 107-11. p. 100 éves a pesti egyetemi szeminárium = Studia Dedicata Centenario fundatioris seminariorum universitatis budapestinensis. (Szerk.: Hamza Gábor), Bp. 1987. 85-98 p. + Felsőoktatási Szemle, 1988. 7-8. 475-481. p. Hundert Jahre Historisches Seminar der Pester Universität. = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae - Sectio Historica. Tomus XXV. Bp. 1987. 279-287. p. Arcok a magyar levéltárakból - Beszélgetés Sinkovics Istvánnal. = Levéltári Szemle, 1988. 2. sz. 43-49. p. Magyarország határai a történelemben. = Magyar Hírek, 1990. 7. sz. 23-28. p. Katolikus egyetemalapítási törekvések Magyarországon. = Vigília, 1990. 5. sz. 328-336. p. Sinkovics István 1910-1990. (Nekrológ) = Levéltári Szemle, 1990. 4. sz.105-106. p. A pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem kezdetei. = Évfordulóink a műszaki- és természettudományokban 1991. Bp. 1990. 151-152. p. Katolikus egyetemalapítási törekvések Magyarországon (bővített változat). = Hittudományi fakultások a XX. századi magyar egyetemeken. (Szerk.: Ujváry Gábor), Bp. 1991. 10-39. p. Az egyetemek jövőbeni szerepe a tudományos minősítés új rendszerében. = Magyar Felsőoktatás, 1991. 1.sz. 35-38 p. A temesvári és a kassai műegyetem létesítésének tervei 1918 előtt. = Tanulmányok a magyar felsőoktatás XIX-XX. századi történetéből. (Szerk.: Kiss József Mihály), Bp. 1991. 105-122 p. The future role of Universities in the new Academic Degree System. = Concept for Higher Education Development in Hungary., Bp. 1991. 75-81 p. Az olmützi egyetemen tanult magyarországi, erdélyi és horvátországi születésű hallgatók 1576-1850. = Unger Mátyás Emlékkönyv. (Szerk.: E. Kovács Péter, Kalmár János, V. Molnár László), Bp. 1991. 191-225. p. Németül: Die aus Ungarn, Siebenbürgen und Kroatien gebürtigen Studenten an der Universität von Olmütz 1576-1850 = Historická Olomouc XI. Sborník príspévku. Olomouc 1998. 23-29. p. Korai magyar egyetemek. = Évfordulóink a műszaki- és természettudományokban 1992. Bp. 1991. 55-57. p. A katolikus nagygyűlések Magyarországon = Egyházak a változó világban.(Szerk.: Bárdos István és Beke Margit), Esztergom, 1991. (1992.) 509-512. p. A külföldi egyetemjárás változásai Közép-Európában. = Magyar Felsőoktatás, 1992. 2-3. sz. 33-35. p. Bölcsészképzés a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián. A magyar katolikus egyetem körvonalai. = Magyar Felsőoktatás, 1992. 10. sz. 8. p. Adatok a Habsburg Monarchián belüli egyetemi peregrináció történetéhez. = Levéltári Szemle, 1992. 4. sz. 13-40 p. Der mitteleuropäische neuzeitliche Universitätsbesuch. Vorschlag zur Einleitung eines internationalen Forschungsprojektes zur akademischen Peregrination. = Archivpraxis und Historische Forschung. Mitteleuropäische Universitäts und Hochschularchive. (Hrsg.: Kurt Mühlberger) = Schriftenreihe des Universitätsarchivs Universität Wien. 6. Band, Wien, 1992. 303-307. p. (Ugyanebben a kötetben még négy magyar egyetemi levéltár ismertetése.) A magyarországi felsőoktatás a II. világháború befejezésétől napjainkig I-III. = Magyar Felsőoktatás, 1993. 7. sz. 28-30. p., 1993. 8-9. sz. 28-30. p., 1993. 10. sz. 28-30. p. Zur Geschichte des Universitätsbesuchs innerhalb der Habsburger-Monarchie 1790-1850.= Aspekte der Bildungs- und Universitätsgeschichte 16. bis, 19. Jahrhundert. (Hrsg.: Kurt Mühlberger und Thomas Maisel = Schriftenreihe des Universitätsarchivs Universität Wien) 7. Band, Wien, 1993. 361-398. p. Az Országos Meteorológiai Szolgálat levéltári anyaga (Sáry Frigyessel). = Levéltári Szemle, 1993. 4. sz. 34-41 p. A külföldi egyetemjárás változásai Közép-Kelet-Európában a 19. század. első felében. = Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből - Prof. Dr. Szabadváry Ferenc 70. születésnapja tiszteletére. Bp. 1993. 98-104. p. Az egyetemi levéltárak Európában és Magyarországon = Levéltári Szemle, 1994. 1. sz. 3-16. p. Festetics György = Évfordulóink a műszaki- és természettudományokban 1994. Bp., 1994. 136-138. p. Ahogyan azelőtt volt (Klasszikus egyetemek Magyarországon 1950 előtt). = Magyar Nemzet, 1994. február 10. (LVII. évf. 34. sz.) 17. p. University of Budapest. = Charters of Foundation and Early Documents of the Universities of the Coimbra Group (Edited by Jos. M. M. Hermans at the Marc Nelissen). Groningen, 1994. 64-65. p. A magyarországi zsidóság külföldi egyetemjárása és a felsőfokú kereskedelmi képzés fejlődése a 19. század első felében = Scripta manent. Ünnepi tanulmányok a 60. életévét betöltött Gerics József professzor tiszteletére. (Szerk.: Draskóczy István) Bp. 1994. 247-258. p. Iratok az Orvostudományi Kar önálló egyetemmé válásának történetéhez = Orvostörténeti Közlemények 1994. 147-148. sz.103-117. p. Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universitäten der Habsburger Monarchie = De la Umanism la Luminism (Red.: Ioan Chiorean) Târgu Mures 1994. 153-166. p. A hatszáz éve alapított óbudai univerzitás = Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1995. MTESZ Bp. 1994. 56-57. p. Tineri studiosi din Reghin la Universitatile diu Europa pânâ în anul 1849 (Szabó Miklóssal) = Reghinul cultural Studii si articole (Coordinatori: Grigore Ploestanu si Marin Sara) Reghin 1994. 31-40. p. 75 éves az egyetemi szintű közgazdászképzés I-V. /Cikksorozat/ = Közgazdász XXXVIII. évf. 5.-9. sz. /1995.ápr.-máj./ Óbuda egyházi élete a XVIII-XIX. században. = Óbuda évszázadai (Főszerk.: Kiss Csongor és Mocsy Ferenc) Kortárs Kiadó Bp. 1995. 349-364. p. Átdolgozva = Óbuda évszázadai 2000. (Szerk: Kiss Csongor) Bp. 2000. 409-424. p. A kétszer alapított egyetem. Univerzitás Óbudán = Élet és Tudomány 1995. 48. sz. 1507-1510. p. A közgazdasági képzés Magyarországon a Keleti Kereskedelmi Akadémia alapításáig = Tanulmányok a magyarországi közgazdasági felsőoktatás történetéből (Szerk.: Szögi László és Zsidi Vilmos) Bp. 1995. 5-47. p. Az Egyetemi Orvosi Kar önálló egyetemmé válása = A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Jubileumi Emlékkönyve. Bp. 1995. 79-82. p. Ugyanez angolul: The reorganisation of the Medical Faculty to an automous University = Semmelweis University of Medicine Memorial Book. Bp. 1995. 79-82. p. A magyar felsőoktatás kezdetei 1-2 = Természet Világa 1996. jan. 2-5. p. és 1996. febr. 74-78. p. Egyetemi és tudományos kapcsolatok Közép-Európában a 19. század első felében = Európáról és Magyarországról (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára VI.) (Szerk.: Szabolcs Ottó) Bp. 1996. 37-50. p. Beszámoló az Óbudai Egyetem alapításának 600. évfordulója alkalmából rendezett egyetemi ünnepségekről = ELTE Tájékoztató Bp. 1995/1996 nov.-jan. 12-15. p. A hazai felsőoktatás-történeti kutatások (Ladányi Andorral) = Neveléstörténet és neveléstörténet-írás (Szerk.: Balogh László) Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Budapest (1996) 95-108. p. Az erdélyiek külföldi egyetemjárása a XVIII. században és a XIX. század első felében (Szabó Miklóssal) = Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára (Szerk.: Kovács András, Sípos Gábor és Tonk Sándor) Kolozsvár 1996. 470-483. p. Sopron városi és megyei hallgatók a Habsburg Birodalom egyetemein a XIX. század első felében = Soproni Szemle 1996. 2-3. sz. 150-188. p. Egyházi igazgatás Magyarországon a 17-18. században = Állami és egyházi igazgatás Magyarországon a közép és koraújkorban (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára VII) (Szerk.: Szabolcs Ottó) Bp. 1996. 46-62. p. Egyházi igazgatás Magyarországon a reformkorban = Állami és egyházi igazgatás Magyarországon a 19. és 20. században (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára VIII.) (Szerk.: Szabolcs Ottó) Bp. 1996. 16-27. p. Studierenden aus Königreich Ungarn an der deutschen Universitäten und Hochschulen 1790-1918 = Bildung durch Kommunikation (Hrsg: Adolf Melezinek-Ivan Kiss) Alsbach/Bergstrasse 1996 /Leuchturm Verlag/ 270-275. p. Nagyszombati diákok a Habsburg birodalom egyetemein az Egyetem Budára költözése után 1790-1850 = Trnavská Univerzita 1635-1777 (Zostavil: Jozef Šimončic) Trnava 1996. 81-90. p. Az első fővárosi egyetem alapításának 600. évfordulóján = Pedagógusképzés 1996. (Főszerk: Bollókné Ponyik Ilona) 390-399. p. Új utakon nyugat felé ... Hagyományok és változások az újkori magyar egyetemjárásban (1789-1919) = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei VII-VIII. 1995-1997. (Szerk. Szögi László) Bp. 1997. 367-426. p. Die Beziehungen zwischen Technischen Universitäten Karlsruhe und Budapest. Ein Beitrag zur Geschichte des Studiums ungarischer Studenten in Deutschland während des 19. und 20. Jahrhunderts. = 25 Jahre Partnerschaft TU Budapest Universität Karlsruhe (TH) (Red.: Christine Stumpf) Karlsruhe d.n. (1997.) 42-50. p. Reformkori törekvések az önálló magyar Műegyetem létrehozására = Emlékkönyv Bezerédj István születésének 200. évfordulóján Szerk.: Rozsonits Géza. Fertőszentmiklós 1996. (1997) 57-73. p. Marosmenti diákok külföldi egyetemjárása 1848 előtt (Szabó Miklóssal) = A Maros megyei magyarság történetéből (Szerk. Pál-Antal Sándor és Dr. Szabó Miklós) Marosvásárhely 1997. 99-121. p. A Karlsruhei Technische Hochschule magyar kapcsolatai a kezdetektől a második világháborúig. = Tanulmányok az újkori külföldi magyar egyetemjárás történetéhez (Szerk. Horváth Ákos) Bp., 1997. 127-169. p. Felsőoktatásunk múltjából. 630 éve alapították az első egyetemet Magyarországon. 220 éve jelent meg a Ratio Educationis = Magyar Felsőoktatás 1997. 8. sz. 42-43. p. A magyar felsőoktatás európaisága régen és ma = Magyar Napló 1997. nov. 34-36. p. Vermittler der deutschen Kultur und Wissenschaft. Ungarische Studenten an der deutschen, schweizerischen und holländischen Universitäten und Hochschulen im 19. Jahrhundert = Universitas Budensis 1395- 1995. (Hrsg: László Szögi und Júlia Varga), Bp. 1997. 309-324. p. Egyetemi és főiskolai mozgalmak valamint felsőoktatási reform 1848-ban = Valóság 1998. 3. sz. 1-14. p. A bécsi egyetemek és akadémiák magyar hallgatói a 19. század első felében = Limes 1998. 1. sz. 35-47. A hungarológia kérdései = Tudomány-politika Tudománypolitika = A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt Tudománypolitikai Intézetének Kiadványa 24., Bp. 1998. 5-12. p. A Magyar Egyetemi és Főiskolai Levéltári Szövetség gyűjteményeinek tudománytörténeti vonatkozásai = Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből (Szerk.Vámos Éva és Vámosné Vigyázó Lilly) Bp. 1998. 33-36. p. 1848 utóélete a magyar felsőoktatásban = Történelempedagógiai füzetek 3. (Sorozatszerkesztő: Szabolcs Ottó) Bp.1998. 28-49. p.+ Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IX. Bp. 1999. 319-336. p. Nemzetközi konferencia Prágában az első közép-európai egyetem alapításának 650. évfordulójára = Pedagógusképzés 1999. 115-118. p. A németországi magyar peregrináció fő tendenciái 1789-1919 = Magyar Felsőoktatás 1999. 3. sz. 32-35. p. Erfahrungen mit deutschen Archiven wissenschaftlicher Einrichtungen bei der Erarbeitung des Projekts "Ungarische Studenten an deutschen Universitäten und Hochschulen im 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg" = Zusammenarbeit deutscher Archive wissenschaftlicher Einrichtungen mit Archiven ostmitteleuropäischer und osteuropäischer Staaten (Hrsg. Gerald Wiemers/ Matthias Lienert) Dresden. 1999. 52-65.p. A Veszprémi Egyetem Levéltárának ismertetője (Kiss József Mihállyal és Varga Júliával) Veszprém, 1999. 29. p. A közép-európai egyetemek a XVII-XIX. században és a magyar egyetemjárás = Világosság 1999.8-9.sz.53-65.p. Ungarisch-deutsche Beziehungen auf dem Gebiet des technischen Hochschulwesens 1945-1989. Die deutscher Beziehungen in Naturwissenschaft und Technik nach dem Zweiten Weltkrieg (Hrsg.Holger Fischer) München 1999. 275-314. p. A magyar levéltárosképzés ötven éve 1949-1999 = Levéltári Szemle 1999. 4. sz. 3-17. p. és Amarul Arhivelor Murezene I. Tirgu-Mures 2002. 35-50. p. A magyar felsőoktatás évszázadai. Tiszteljük-e, ismerjük-e egyetemi hagyományainkat = Magyar Felsőoktatás 1999. 10. sz. 43-45. p. Hadik András = Nagy képes millenneumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből (Szerk.:Rácz Árpád) Bp.1999. 140-142. p. A párizsi egyetem és Magyarország = Vigilia 2000. 2. sz. 96-104. p. Egyetemjárás egyetemek nélkül = Magyar Felsőoktatás 2000. 1-2. sz. 44-46. p. Jezsuita akadémiák és az első állandó magyar egyetem = Magyar Felsőoktatás 2000. 3. sz. 42-44. p. A nagy reformok előkészítése és megvalósítása = Magyar Felsőoktatás 2000. 7. sz. 42-44. p. Die Entwicklung der Universitätsarchive in Ungarn = Beiträge zur Geschichte und Entwicklung der mitteleuropäischen Universitätsarchive (Hrsg: László Szögi) Bp. 2000. 9-17. p. A magyar levéltárügy múltja = Levéltári Szemle 2000. 3. sz. 42-45. p. A magyar felsőoktatás évszázadai a kezdetektől 1948-ig = INFO - Társadalomtudomány 49. sz. (2000. okt.) 25-42. p. A magyarok bécsi egyetemjárása a kezdetektől 1918-ig = Császár és király - Történelmi utazás Ausztria és Magyarország Kiállítási katalógus Wien-Budapest 2001. 101-104. p. A felsőoktatás az államszocializmus szigorú központi irányításának időszakában = Magyar Felsőoktatás 2001. 5-6. sz. 57-58. p. Versuche jesuitischer Universitätsgründungen = Die ungarische Universitätsbildung und Europa. (Hg: Márta Font und László Szögi) Pécs 2001. 163-172. p. A katolikus egyház és a felsőoktatás kapcsolata a magyar történelemben = Örökség és küldetés 1950-2000 (Szerk. Janka György) Nyíregyháza 2001. 59-66. p. Higher Education in Hungary in the year of the millennium (Ed: Tarrósy István) Bp. 2000. (2001). (A történeti részek írása, ill. kiegészítése) 284.p. Egyetemek és egyetemjárás, a magyar művelődés mérföldkövei = A magyar államiság ezer éve (Szerk: Gergely Jenő és Izsák Lajos) ELTE Eötvös Kiadó Bp. 2001. 445-464. p. Magyarországi zsidó egyetemi hallgatók a német nyelvterület egyetemein és főiskoláin (1789-1919) = Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei X. Bp. 2011. 107-118. p., Rövidebben: 1100 éves együttélés a magyar és magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában (Szerk: Püspöki Nagy Péter) Bp. 2001. 160 - 168. p. Humboldt-Rezeption in Ungarn. Das System des ungarischen Hochschulenunterrichts in der zweiter Hälfte des 19. Jahrhunderts = Humboldt International. Der Export des deutschen Universitätsmodells im 19. und 20. Jahrhundert. (Hrsg: Rainer Christoph Schwinges) Basel 2001. 163-178. p. Magyar-német kapcsolatok a műszaki felsőoktatás területén 1945-1989 = A történelem és a jog határán. Tanulmányok Kállay István születésének 70. évfordulójára (Szerk: Seifert Tibor) Bp. 2001. 211-230. p. Zur Rolle der Wiener Universität im ungarischen Hochschulwesen von der Anfängen bis zum ersten Weltkrieg = Mensch -Wissenschaft-Magie. Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Wissenschaftschgesichte 20/2000. (Hrsg: Helmuth Grössing, Alois Kernbauer, Kurt Mühlberger, Karl Kadletz) Wien 2001. 203-208. p. Auswirkungen der deutsch-ungarischen Universitätsbeziehungen im 19. Jahrhundert = Scriptum Nr. 50 - Reports from The Research Archives at Umea Univesity; Sweden, Umea 2002. 32-34. p A magyar levéltárak nemzetközi regionális együttműködése = Levéltári Szemle 2002. 3. sz. 48-55. p. Az ELTE Egyetemi Könyvtár régi és új külön-gyűjteményei - Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből (2002. évi ankét) MTESZ, 2003. 31-32 p. A hungarika kutatás és a levéltárak - 2003. május 14. A Balassi Bálint Intézetben elhangzott előadás = MLE két konferenciája Budapest, 2003. 205-208. p. A Nagyszombati Egyetem Jogi Karának Budára költözése - A jogászképzés Budára települése 225. évfordulójának tiszteletére rendezett tudományos emlékülésen elhangzott előadások - A jogászképzés múltja, jelene és jövője. Szerk: Takács Péter. ELTE ÁJTK Budapest, 2003. 3-6. p. Külföldi egyetemi modellek és külföldi egyetemi tanulmányok a 18. századtól a 20. század első negyedéig. Recepció és kreativitás - Teremtő befogadás (Összefüggések, tanulságok) Szerkesztette: Palló Gábor Bp. 2004. Áron kiadó 129-197. p. A levéltáros szakma kialakulása és fejlődése Magyarországon a XVIII. századtól a XX. század elejéig. 9-15. p. - Magyar levéltáros életpályák a XIX-XX. Században. Szerkesztette: Sipos András -Budapest Főváros Levéltára Bp. 2004. 9-14. p. Az egyetemi levéltárak - Magyarországi levéltárak Szerk: Bana József. Magyar Levéltárosok Egyesülete Bp. 2004. 130-135.p. Arhivi v informácionnom szuszpilsztvi. Sztvorenyjá isztoricsnih baz danih dljá szprosenyjá arhivnih doszlidzseny - A levéltárak az információs társadalomban. Történeti adatbázisok készítése a levéltári kutatások megkönnyítésére. Sztudii z arhivnoj szpravi ta dokumentoznavsztva. Tom 10. Kijev 2003. (2004) 185-187. p. Akadémiák a Balti - tenger mentén Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiai gimnáziumokban (1526 - 1789) = Monumenta Historica Budapestinensia XIV. Változatok a történelemre - Tanulmányok Székely György tiszteletére (BTM - ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyeteme Történeti Tanszék) Budapest, 2004. 309-322. p. Beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2000-2004. évi tevékenységéről - Levéltári Szemle 2004. 4. sz. 34-44. p. Universzitetska arhivisztika ta istorija arhivnih fondiv ugrorszkih vüscsih skil = Arhivoznasztvo arheografija dzsereloznavsztvo (Vipuszk 7), Kiev, 2005. 35-39. p. A külföldi magyar egyetemjárás a kezdetektől a kiegyezésig = Educatio 2005.2.sz. 244-266. p. Emlékezés Cicutti Lajosra = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. Regnum - 2004. 3-4. sz.(2005) 219-221. p. Laudatio a 425 éves kolozsvári Báthory István Kollégium "Magyar Örökség" díjjal való kitüntetése alkalmából. = Elnöki beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2000- 2004. közötti működéséről = Levéltári Szemle 2004. 4. sz. (2005) 44-48. p. Lorando Etvešo universiteto (ELTE) bibliotekos tinklas = Vilnaus Universiteto Bibliotekos, Vilnius, 2005. 60-70. p. Az egyetemjárás jelentősége a magyar egyházi és világi értelmiség képzésében a középkortól a 19. századig = Találkozások - Várszegi Asztrik főapát 60. születésnapjára, Pannonhalma, 2006. 207-220. p. Marót Miklós (1928-2006) = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2006. 3. sz. 48. p. Haupttendenzen und wirkungen der ungarischen Peregrination nach Deutschland = Wissenschaftsbeziehungen und ihr Beitrag zur Modernisierung. Das deutsch-ungarische Beispiel. Hrsg: Holger Fischer. Oldenbourg Verlag München 2005. 29-74. p. Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen an den deutschen Universitäten 1789-1919 = Peregrinatio Hungarica - Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis 20. Jahrhundert. - Hrsg: Márta Fata, Gyula Kurucz und Anton Schindling. - Franz Steiner Verlag Stuttgart 2006. 387-408. p. Magyarországi katolikus teológusok tanulmányai külföldön 1526-1918 = Memoriae Tradere, Tanulmányok Török József hatvanadik születésnapjára; Budapest, Mikes Kiadó, 2006. 341-346. p. A Pesti Egyetem Történelmi Szemináriuma = Studia Dedicata Seminariis Universitatis (Tanulmányok az egyetemi szemináriumokról). ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2006. 132-139. p. University Archives - The National Archives of Hungary. Ed. József Bana. The Association of the Hungarian Archivists. Budapest 2006. 134-139. p. Ungarländische Studenten in Greifswald = Die Universität Greifswald in der Bildungslandschaft des Ostseeraums. (Dirk Alvermann, Nils Jörn, Jens E. Olesen, Hg.) = Nordische Geschichte Band 5. Lit Verlag. Berlin 2007. 385-396. p. A Gyulafehérvári Érsekség Levéltárának rendezése = Magyar Levéltárosok Egyesülete 2006. évi vándorgyűlése. Szerk: Bilkei Irén. Budapest 2007. 267-276. p. Die Universitätsarchive = Die ungarischen Archive. Hrsg. Vom Verein Ungarischer Archivare. Budapest 2007. 134-139. p. Vysledky vyskumu peregrinácie v mad'arskej historiografii = Archivum Sala III. Archívna ročenka. Zostavovatelia: Stefan Gaučik, Veronika Novakova. Sal'a 2007. 177-184. p. Results of the Study of Hungarian Academic Migration and its Impact on Historiography = Intellectualii si societatea moderna. Repere central-europene. Coordonat: Cornel Sigmirean. Târgu Mures 2007. 80-84. p. Ungarische Studenten an Universitäten im Ausland. Eine Übersicht der letzten neun Jahrhunderte = DU Absolventen Nachrichten. Német-diplomások Egyesülete információs kiadványa. 14. évf. 3. sz. 2007. október. 6-12. p. Die Universitäten in Ungarn. Gründungswellen vom späten Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert = Universitäten im östlichen Mitteleuropa. Zwischen Kirche, Staat und Nation - Sozialgeschichtliche und politische Entwicklungen. (Hrsg: Peter Wörster) München 2008. 235-267. p. Jezsuita egyetemalapítási kisérletek a 16-17. századi Magyarországon és Kassa részvétele a magyar egyetemjárásban = 350. vyročie Košickej Univerzity (Ed: Cyrill Hišem, Štefan Eliaš, Dáša Fedorková) Košice 2007. 58-65. p. A peregrináció-kutatás eredményei a magyarországi történetírásban = Acta Papensia VII. évfolyam, 2007. 1-2. sz. 143-154. p. Die erste mittelalterlichen Universitäten in Ungarn. Gründung und Struktur der ungarischen Universität Nagyszombat-Budapest = Gli Statuti universitari. Tradizione dei testi e valenze politiche. A cura di Andrea Romano. Bologna 2007. 333-340. p. A külföldi egyetemjárás és a magyar értelmiségi szerep kapcsolata = Valóság 2008. 4. sz. 81-91. p. Szabolcs, Szatmár és Bereg megyei diákok az európai egyetemeken 1365-1919 = Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv XVIII. (Szerk: Kujbusné Mecsei Éva) Nyíregyháza 2008. 147-156. p. Egyetemi levéltárak Európában = Levéltári Szemle 2008. 2. sz. 4-12. p. Die Universität Göttingen, ihre Bibliothek und ihr Einfluss in Ungarn bis 1919 = Bibliothek und Wissenschaft (Hrsg: Michael Knoche, Monika Linder, Elmar Mittler, Wolfgang Schmitz und Hellmut Vogeler) Wiesbaden 2008. 93-102. p. Csallóközi és mátyusföldi diákok az európai egyetemeken (1526-1919) = Archivum Sala IV. A Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárának évkönyve (Szerk: Gaucsík István és Novák Veronika) Vágsellye-Sal'a 2008. 91-101. p. Ugyanez szlovák nyelven az évkönyv szlovák nyelvű változatában. Der Ausbau des modernen Universitätsnetzes in der bürgerlichen Gesellschaft Ungarns 1848-1918 = Mensch Wissenschaft Magie. Mitteilungen 26. Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte Wien 2008. 93-105. p. Mióta van egyetemünk? A magyar egyetemek identitásproblémái. = Szeged. A város folyóirata. 21. évf. 5. sz. 2009. május. 10-13. p. "Hogyan segíthetnénk a nemzet tekintélyén" A legrégebbi magyar egyetem. = Képmás 2009. június hó. 42-44. p. Kolozsvártól Szegedig = Képmás 2009. július hó. 54-55. p. Egyetem a Mecsek alján. = Képmás 2009. augusztus hó. 60-61. p. Egyetem a cívisvárosban = Képmás 2009. szeptember hó. 58-59. p. A Műegyetem = Képmás 2009. október hó. 54-55. p. Magyarországi és erdélyi egyetemjárás Németországban a török hódoltság időszakában (1526-1699) = Auxilium Historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. (Szerk: Körmendi Tamás és Thoroczkay Gábor). Budapest, 2009. 339-349. p. Magyarok a császári-királyi tisztképzés rendszerében, magyar felsőoktatás a XIX. század elején = Társadalom és honvédelem XIII.évf. 2. sz. 2009. 17-24. p. Premeny systému archívov v poslednych dvoch desatrociach = Archívy v krízovych situáciách. Spolocnost' slovenskych archivarov. (Zostavil: Júlia Ragacová, Monika Péková) Martin 2009. 45-47. p. Az Egyetemi Könyvtár 16-18. századi gyűjteményének feltárása = Erdély reneszánsza. (Szerk: Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor) Kolozsvár 2009. II. kötet. 328-332. p. A Gyulafehérvári Érseki és Főkáptalani Levéltár forrásértéke Erdély története szempontjából. - Valoarea de izvor istoric cu privire la istoria Transilvaniei a Arhivei Arhiepiscopale si a Capitlului de Alba Iulia. = Egyházi Gyűjtemények szolgálatában. In slujba colectiilor ecleziastice. (Szerk: Bernád Rita) Kolozsvár 2010. 85-90. és 240-245. p. A középkori Óbudai Egyetem = Gáti József - Horváth Sándor - Szögi László: Óbudai Egyetem. Budapest 2010. 8-13. p. Békés megyei hallgatók az európai egyetemeken 1918 előtt = Bárka XVIII. 2010. 6. sz. 84-88. p. Half Century of the University Archive of the Loránd Eötvös University. Ein halbes Jahrhundert des Universitätarchivs der ELTE. Der Weg von der Gründung bis zum Jubileum. = Archival informatics in the european University Archives. Informatik und EDV- ihre Anwendung in europäischen Universitätsarchiven (Ed: Júlia Varga) Budapest 2010. 7-22. p. Neueste Forschungsergebnisse über die Studentenmigration aus Ungarn 1117-1918 = Österreichisch-ungarische Beziehungen auf dem Gebiet des Hochschulwesens. Osztrák-magyar felsőoktatási kapcsolatok. (Szerk: K.Lengyel Zsolt-Nagy József Zsigmond-Ujváry Gábor) Székesfehérvár-Budapest 2010. 33-47. p. Pázmány az egyetemalapító = Állam - Egyház és az egyetemalapító Pázmány (Szerk: Király Miklós és Rácz Lajos) Budapest 2010. 131-136. p. Az egyetem nélküli ország egyetemistái Mohács előtt. A középkori Magyarország peregrinusai = Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei XIV-XV. (Szerk: Szögi László) Budapest 2011. 15-40. p. A Pesti Egyetem a 18-19. század fordulóján. Az egyetem Pestre költöztetése és új szervezete.(Hajdú Lajossal) = Petru Maior şi iluminismul Europei Centrale (Coord: Cornel Sigmirean, Corina Teodor) Tîrgu-Mureş 2011. 87-110.p. Köszöntés Zentára = Tanulmányok a 60 éves Fodor István tiszteletére (Szerk: Á.Varga László és Katona Csaba) Budapest 2011. 115-119. p. SZERKESZTÉS Dokumentumok a magyarországi felsőoktatás történetéből 1760-1790. = Felsőoktatástörténeti kiadványok 7. sz. (Összeállításban közreműködés), Bp. 1981. 111 p. Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai I-II. = Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből. 8. sz., Bp. 1983. (1982.) 558 p. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jubileumi emlékkönyve 1635-1985. Bp. 1989. (1990.) 174 p. Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez 1817-1849. II. Bp. 1990. 227 p. Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolái Bp. 1994. 410 p. 100 éve nyílt meg a Budapesti Magyar Királyi Kertészeti Tanintézet - Dokumentumok a felsőbb színtű kertészképzés történetéből I. 1894-1944 Bp. 1995. 105 p. Régi magyar egyetemek emlékezete - Memoria Universitatum et scholarum maiorum Regni Hungariae 1367-1777. Bp. 1995. 232 p. Tanulmányok a magyarországi közgazdasági felsőoktatás történetéből (Zsidi Vilmossal) = A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Levéltárának kiadványai 2. Bp. 1995. 204 p. A magyar egyetemi és főiskolai levéltárak fondjegyzékei I. (Heilauf Zsuzsannával és Kiss József Mihállyal) Bp. 1997. 243 p. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei VII-VIII. 1995-1997. Bp. 1997. 431 p. Universitas Budensis 1395-1995. Internationale Konferenz für Universitätsgeschichte aus Anlass der Sechshundertjahrfeier der Gründung der Budaer Universität (Varga Júliával), Bp. 1997. 512 p. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IX. 1999. Bp.372 p. Beiträge zur Geschichte und Entwicklung der mitteleuropäischen Universitätsarchive Bp.2000. 220 p. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei X. Bp.2001. 367 p. Die ungarische Universitätsbildung und Europa (Font Mártával) Pécs 2001. 235 p. Bognár Krisztina - Kiss József Mihály - Varga Júlia: A Nagyszombati Egyetem fokozatot szerzett hallgatói Bp.2002. 418 p. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1635-2002. Bp. 2003. (433 p. + mutatók) Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XI. Bp. 2003. 316 p. Egyetemi könyvtárak Magyarországon. Kiadja az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Bp. 2003. 171 p., Angolul: University Libraries in Hungary. Ed: The Board of University Library Directors Bp. 2003. 175 p. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XII. Budapest, 2005. 369 p. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIII. Budapest 2007. 333 p. Az Egyetemi Könyvtár története és gyűjteményei Budapest 2008. 312 p. Az Egyetemi Könyvtár egy évszázada 1874-1980 Budapest 2008. 265 p. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIV-XV. Budapest 2011. 398 p. + 8 t. KÜLFÖLDI ELŐADÁS Quellen zur Geschichte der Universitäten in Ungarn = Előadás a 16. nemzetközi történész kongresszus egyetemtörténeti szekciójában, Stuttgartban 1985. augusztus 29-én. Die wissenschaftliche Beziehungen des ungarischen technischen Hochschulunterrichtes im Mitteleuropa im 19. Jahrhundert. = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság ülése alkalmából tartott konferencián Prágában, 1987. június 7-én. A magyar-lengyel egyetemi kapcsolatok vázlatos története. = Előadás a Varsói Egyetemen rendezett kiállítás alkalmából tartott konferencián, Varsóban, 1987. december 10-én Die Ernennungen der Professoren an der Budapester Universität in der ersten Hälfte des 19 Jahrhunderts Beziehungen zwischen Wien und Pest auf den Gebiet der Universitätspolitik. = Előadás az "Universitäten und Professoren" című nemzetközi konferencián. Klosterneuburgban 1988. június 23-án Internationale Zusammenarbeit bei der Erforschung der mitteleuropäischen neuzeitlichen Peregrination. = Előadás az "Archivpraxis und Historische Forschung" című nemzetközi konferencián, Bécsben, 1991. október 18-án. Magyarországi és erdélyi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein. = Előadás a "Kolozsvári Akadémiai Napok" (Zilele Academice Clujena) rendezvényén, Kolozsváron, 1992. október 13-án. Angaben zur Geschichte der Universitäts Peregrination innerhalb der Habsburger Monarchie 1790-1850. = Előadás az "Internationale Modelle und transnationale intellektuelle Netzwerke im Bereich der europäischen Universitäten während 19. und 20. Jahrhundert" című konferencián Bochumban, 1992. november 17-én. Politica scolara si frecventarea universitatilor straine in secolul al XVIII-lea. = Előadás a "De la Umanism la Luminism" című nemzetközi konferencián, Szovátán, 1994. június 4-én. Ungarische Studenten in Wien 1790-1850 = Előadás a bécsi Collegium Hungaricumban, Bécsben 1995. május 11-én. Die wissenschaftliche Beziehungen zwischen Universität Karlsruhe und T.U. Budapest = Előadás a Karlsruhei Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem közötti szerződéses együttműködés 25. évfordulóján tartott konferencián, Karlsruhében 1995. október 13-án. Nagyszombati diákok a Habsburg birodalom egyetemein az egyetem Budára költözése után = Előadás a nagyszombati Katolikus Egyetem által rendezett nemzetközi konferencián, Nagyszombatban 1995. november 17-én Ungarische Studenten an den mitteleuropäischen Universitäten in dem 19. Jahrhundert = Előadás a "Histoire Sociale de l' Education des Elites en Europa Centrale" című konferencián, Krakkóban 1996. április 27-én. Entwicklung und Rückschritt in der ungarischen Universitätspolitik Während des Sozialismus = Előadás a "Wissenschaft und Macht" című konferencián Halléban, 1996. május 17-én. Die aus Ungarn, Siebenbürgen und Kroatien gebürtigen Studenten an der Universität von Olmütz = Előadás a "Historická Olomouc XI." című konferencián, Olomoucban 1996. október 2-án. Der Einfluss der Kriegsideologie und Kriegsereignisse auf die wissenschaftlichen Bibliotheken in Ungarn = Előadás a "Bibliothek, Buchwesen, Ideologie in der Zeit des II. Weltkrieges (1939-1945)" című konferencián Rigában 1996. október 10-én. Wissenschaftliche Beziehungen zwischen den Technischen Universitäten in der Bundesrepublik und Ungarn sowie DDR und Ungarn. =Előadás a "Deutsch-ungarische Beziehungen in Naturwissenschaft und Technik nach dem Zweiten Weltkrieg" c. kollokviumon, Hamburgban 1997. szept. 5-én. Az erdélyi értelmiség külföldi képzése a XIX. században = Előadás az Institutul de cercetari Socio-Umane "Gheorghe Sincai" fennállásának 40. évfordulója alkalmából rendezett konferencián, Marosvásárhelyen 1997. október 11-én. Erfahrungen mit deutsche Archiven wissenschaftlicher Einrichtungen bei der Erarbeitung des Projekts "Ungarischen Studenten an deutschen Universitäten und Hochschulen im 19. Jahrhundert bis zim Ersten Weltkrieg" = Előadás a "Zusammenarbeit deutscher Archive wissenschaftlicher Einrichtungen mit Archiven ostmitteleuropäischer Staaten" című konferencián, Drezdában, 1998. április 2-án. Das System des ungarischen Hochschulunterrichts im 18. und 19. Jahrhundert = Előadás a Prágai Egyetem alapításának 650. évfordulóján tartott " The Role of the University of the Threshold of the 21st Century" című konferencián, Prágában, 1998. április 5-én. Humboldts Rezeption in Ungarn. Das System des ungarischen Hochschulunterichts in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. = Előadás a "Humboldt International. Der Export des deutschen Universitätsmodells im 19 und 20. Jahrhundert" című konferencián, Sigriswilben /Svájc/ 1999. szeptember 28-án. Migration ungarischer Studenten in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert = Előadás a "Tag der ungarischen Wissenschaften" című konferencián, Stuttgartban 1999. november 3-án. Hungarian students in Germany in the 19. Century = Előadás az "Arkivens Digitalon Infrastruktur" című konferencián, Umeaban (Svédország) 2000. május 16-án. "Das ungarsiche Universitätswesen und die Wiener Universität" = Előadás a Collegium Hungaricumban, Bécsben 2000. szeptember 26-án. Peregrinatio Hungarorum. Ungarische Studenten unterwegs = Előadás a Berlini Magyar Kulturális Intézetben az "Ungarn in Berlin" magyar hét keretében, Berlinben 2000. október 30-án. Zur Rolle der Wiener Universität im ungarische Hochschulwesen von den Anfängen bis zum ersten Weltkrieg = Előadás a "Resultate und Stand der Wissenschaftgeschichte" című konferencián, Bécsben 2000. november 10-én. Die Geschichte und die heutige Situation der ungarischen Archive = Előadás az "Archivschule Marburg" levéltáros főiskolán, Marburgban 2001. április 11-én. Bedeutende Studenten aus Ungarn an deutschen Universitäten 1789-1919 = Előadás az "Auswirkungen der deutsch-ungarischen Wissenschaftbeziehungen der Neuzeit auf die Moderniesierung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft." című szimpóziumon, Hamburgban 2001. október 12-én. Das ungarische Universitätswesen und die Beziehungen zwischen TH Karlsruhe und Ungarn = Előadás az "Universitäten im Nationalsozialistischen Zeit" című konferencián, Heidelbergben 2002. március 21-én. Ungarländische Studenten an den deutschen Universitäten und Hochschulen = Előadás és könyvbemutató a berlini Collegium Hungaricumban, Berlinben 2003. január 20-án. A levéltárak az információs társadalomban. Történeti adatbázisok készítése a levéltári kutatások megkönnyítésére. = Előadás a "Levéltárak és helytörténet az integráció útja" című levéltári konferencián, Truszkavecen (Ukrajna) 2003. április 18-án. Az újkori külföldi egyetemjárás kutatásainak módszertani sajátossága, forrástípusai és a magyar peregrinációs projekt tervezete = Előadás a román-magyar nemzetközi egyetemtörténeti kollokviumon, Kolozsváron 2003. május 17-én. Az újkori egyetemjárás kutatása Európában és Magyarországon = Előadás a "Közép-Kelet-Európa kultúrái 1989 előtt" című nemzetközi konferencián, Marosvásárhelyen 2003. augusztus 23-án. Ungarische Studenten an preußischen Universitäten im 19. und 20. Jahrhundert = Előadás a "Kulturinstitut der Republik Ungarn Stuttgart és az Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen" által rendezett "Peregrinatio Academica" című konferencián, Tübingenben 2003. október 18-án. Die Verleihung Akademischer Titel an der Tyrnaer Universität 1635-1777 = Előadás a Nagyszombati Egyetem konferenciáján, Nagyszombatban 2004. január 23-án. Fondazione, ratifica reale e struttura degli studi negli statuti dell`Unverista di Nagyszombat. Le modifiche dei sec. XVII-XVIII e gli statuti dell`Univerista di Budapest del sec. XIX. - Die erste mittelalterliche Universitäten in Ungarn. Gründung und Struktur der ungarischen Universität Nagyszombat - Budapest. = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság ülésén, Messinában 2004. április 15-én. Rozvitok universzitekih i naukovih arhiviv v Ugorscsini = Előadás az Ukrán Levéltári Tudományos Intézet 10 éves jubileumi konferenciáján, Kijevben 2004. december 2-án. Information sources for the competence of the academic community -University Library in Budapest. = Előadás a Vilniusi Egyetemi Könyvtár jubileumi tudományos konferenciáján Vilniusban 2005. május 15-én. A modern levéltári munka egyik fontos ága, a levéltári adatbázisok készítése = Előadás az Első Ukrán-Magyar Tudományos Levéltári Konferencián, Ungváron 2005. szeptember 5-én. Die Universitätgeschichtliche Forschungen in Ungarn = Előadás az "Universität im Öffentlichen Raum" című konferencián, Ottenstein-ben (Ausztria) 2005. szeptember 15-én. The results of the research into academic pilgrimage from Hungary in European context. The case of German universities = Előadás az "European integration-between tradition and modernity" című konferencián, Marosvásárhelyen 2005. szeptember 23-án. Die nationale Minderheitsprobleme in der ungarischen Universitätsausbildung im 19-20. Jahrhunderte = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság által szervezett "Universities and Minorities from the Middle ages to the present" című konferencián, Koppenhágában 2005. november 25-én. Die Rolle der Universitäten und Hochschulen des Habsburger Reiches in der Bildung der ungarlandischen Intelligenz = Előadás a "Peregrinatio Academica in den Ländern der Stephanskrone" című nemzetközi konferencián, Bécsben 2006. április 24-én. Studenten in Greifswald im 19. Jahrhundert = Előadás a "Die Universität Greifswald in der Bildungslandschaft des Ostseeraums" című nemzetközi konferencián a Greifswaldi Egyetem fennállása 550. évfordulóján, Greifswaldban 2006. május 17-én. Die Universität Göttingen, ihre Bibliothek und ihr Einfluss in Ungarn bis 1919 = Előadás a "Forschungsbibliothek im Aufbruch. Göttingen und die Bibliotheksentwicklung in Deutschland, Europa und den Vereinigten Staaten im 18. und 19. Jahrhundert" című konferencián, Göttingenben 2006.szeptember 21-én. Die Universität Budapest von 1849 bis zum Ausgleich von 1867. = Előadás az "Ausbau des modernen Universitätsnetzes in der bürgerlichen Gesellschaft". 6. Wissenschaftshistorisches Symposium "Geschichte der Erdwissenschaften in Österreich" című konferencián Bécsben 2006. december 1-én. Pokusy o založenie jezuitsk?ch univerzít v Uhorsku (Jezsuita egyetem alapítási kísérletek Magyarországon és a kassaiak külföldi egyetemjárása) = Előadás a Kassai Egyetem alapításának 350. évfordulója alkalmából tartott konferencián, Kassán 2007. február 27-én. Die Entwicklung der Universitäts- und Hochschulausbildung in Ostmitteleuropa im 17-19. Jahrhunderten. Előadás a "University concepts in Russia and Europa 18th - early 20th century" című konferencián, Szentpéterváron 2007. június 22-én. Ungarländische Sudenten in Polen zwischen 1526-1918 = Előadás a Lengyel Levéltáros Egyesület vándorgyűlésén, Olsztynban 2007. szeptember 6-án. Csallóközi és mátyusföldi diákok az európai egyetemeken 1526-1919 = Előadás a "Csallóközi és mátyusföldi diákok peregrinációja" című konferencián, Vágsellyén 2007. szeptember 14-én. A levéltári intézményrendszer Magyarországon és a nemzetközi levéltári szervezetek = Előadás a vajdasági levéltáros továbbképzésen, Zentán 2007. november 20-án. Das ungarische Hochschulwesen zur Zeit des Dualismus = Előadás az Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte évi nagygyűlésén, Bécsben 2007. december 8-án. Erdélyi magyar, román és német hallgatók az európai egyetemeken 1789-1918 (Hungarian, Romanian and Saxon students at the European universities 1789-1918) = Előadás az "Universitari si Universitati in context european 1800-1945 Peregrinatio academica" című konferencián, Kolozsváron 2007. december 14-én. Neueste Ergebnisse der Forschung der Peregrinatio der ungarländischen Studenten 1526-1919 = Előadás az "Österreich-ungarische Beziehungen auf dem Gebiet des Hochschulwesens und der Wissenschaft (16.-20. Jahrhundert)" című konferencián, Fürstenfeldben 2008. május 9-én. 54. Vie della migrazione studentesca dalle regioni dell'Est e del Centro Europa verso l'Italia e studenti dei territori ungheresi nelle Universitá italiane = Előadás a "Dall' Universitá delle Nationes all' Universitá per l'Europa" című konferencián Perugiában 2008. szeptember 9-én. A levéltári informatikai stratégia és adatbázis készítés problémái Magyarországon = Előadás az "Archiwa Europy Srodkowej" című konferencián Bochnia-ban (Lengyelország) 2008. szeptember 12-én. Magyar levéltári szervezetek átalakulása a rendszerváltás után = Előadás az "Archívy v krizovych situáciách" című konferencián Bojnicén (Bajmóc) 2009. május 26-án A gyulafehérvári érseki és főkáptalani levéltár = Előadás a MELTE, az EKE és az Erdélyi Múzeum Egyesület konferenciáján, az erdélyi egyházmegye alapításának 1000. évfordulóján, Gyulafehérváron 2009. július 8-án. Die Vertretung der ungarischen Universitäten an der ungarischen Parlament = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság által rendezett "Media, performance and rituals. 600 Years of University practices" című konferencián, Leipzigben (Lipcse) 2009. november 7-én. Budapester Studenten im Jahr 1956 = Előadás a "Politisch motivierte Urteile und andere Formen von Repressionen gegen Studenten der TH/TU Dresden in der DDR" című konferencián Dresdenben (Drezda) 2009. november 30-án. Főúri és polgári kulináris hagyományok Magyarországon a XVIII-XIX. században = Előadás a Lengyel Levéltáros Egyesület és a Lengyel Tudományos Akadémia által szervezett "A kulináris örökség a dokumentumokban" című konferencián Varsóban 2009. december 11-én. Einfluss von westeuropäischen Universitätsmodelle und reformen an das ungarische Hochschulwesen in den 16-19. Jahrhunderten = Előadás a "Discipline formation and the University" című konferencián Utrechtben 2010. augusztus 24-én. Center and Periphery. Education of Hungarian Intelligentsia at Europen Universities between 12th and 19th centuries = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság konferenciáján Amsterdamban 2010. augusztus 27-én. Die Zusammensetzung der Studenten der Tyrnauer Universität 1635-1777 = Előadás a "Trnavaer Universität im Licht der Geschichte" című konferencián Nagyszombatban 2010. szeptember 30-án. Neue Tendenzen in den ungarischen Peregrination im 18. Jahrhundert = Előadás a "13. Internationaler Kongress zur Erforschung des 18. Jahrhunderts" című konferencián, Grazban 2011. július 26-án. ELŐADÁS Die mitteleuropäischen Beziehungen des ungarischen technischen Hochschulunterrichtes in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. = Előadás "A természettudományok és a technika fejlődésének kérdései Közép-Európában 1848-1918 között" című nemzetközi konferencián, Budapesten, 1980. szeptember 18-án. Beginn der Studien der Frauen auf der medizinischen Fakultät in Budapest 1896-1926. = Előadás "A nők szerepe a természettudományok, a technika és az orvostudományok fejlődésében" című nemzetközi konferencián Veszprémben, 1983. augusztus 15-én. Az egyetemi levéltárak feladatai. A 350 éves Eötvös Loránd Tudományegyetem történetének levéltári forrásai. = Előadás az "Egyetemi Levéltári Nap" rendezvényen, Budapesten 1984. október 2-án. A természettudományos oktatás feltételei a pesti Tudományegyetemen 1848 előtt. = Előadás az "Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből" című ankéton, Budapesten, 1984. november 19-én. Quellen zur Geschichte der Universitäten in Ungarn = Előadás a 16. nemzetközi történész kongresszus egyetemtörténeti szekciójában, Stuttgartban 1985. augusztus 29-én. Az egyetemi könyvtárak szerepe az egyetemtörténet gondozásában. = Előadás az egyetemi könyvtárigazgatók tanácsának ülésén, Miskolcon, 1985. október 14-én. Az egyetemi írásbeliség forrásai. = Előadás az ELTE 350 éves jubileuma alkalmából tartott ankéton, Budapesten, 1985. október 29-én. Újabb források a magyarországi orvos- és állatorvosképzés történetéhez a 18-19. században. = Előadás az "Újabb eredmények a hazai tudomány, technika-, és orvostörténet köréből" című ankéton, Budapesten, 1985. november 20-án. 100 éves a pesti egyetemi történelmi szeminárium = Előadás a Bölcsészettudományi Kar Történész Hetén, Budapesten, 1986. szeptember 29-én. Új műegyetemek létesítésének tervei a századforduló utáni években. = Előadás az "Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből" című ankéton, Budapesten, 1986. november 19-én. Die internationalen Beziehungen der Technischen Universität Budapest zwischen 1918-1938. = Előadás "A természettudományok és a technika fejlődésének kérdései Közép-Európában 1918-1938 között" című nemzetközi konferencián, Budapesten, 1987. március 18-án. Die wissenschaftliche Beziehungen des ungarischen technischen Hochschulunterrichtes im Mitteleuropa im 19. Jahrhundert. = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság ülése alkalmából tartott konferencián Prágában, 1987. június 7-én. A közgazdászképzés kezdetei a Műegyetemen és a Kereskedelmi Akadémián 1914 előtt. = Előadás az "Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből" című ankéton, Budapesten, 1987. november 26-án. Az egyetemi levéltárak személyi fondjai és újabban feltárt forrásai. = Előadás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a 2. Egyetemi Levéltári Napon, Budapesten, 1987. december 1-én. A magyar-lengyel egyetemi kapcsolatok vázlatos története. = Előadás a Varsói Egyetemen rendezett kiállítás alkalmából tartott konferencián, Varsóban, 1987. december 10-én Die Ernennungen der Professoren an der Budapester Universität in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Beziehungen zwischen Wien und Pest auf den Gebiet der Universitätspolitik. = Előadás az "Universitäten und Professoren" című nemzetközi konferencián. Klosterneuburgban 1988. június 23-án Római katolikus egyetemalapítási törekvések a 19-20. század fordulóján. = Előadás az ELTE Egyháztörténeti Konferenciáján, Budapesten, 1988. március 1-én. Mészáros Lázár javaslata magyar Meteorológiai Társaság alapítására. = Előadás az "Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből" című ankéton, Budapesten, 1988. november 1-én. A katolikus nagygyűlések kezdetei Magyarországon. = Előadás a "Keresztényszocializmus-kereszténydemokrácia" című konferencián, Budapesten, 1989. május 24-én. A katolikus egyetemi mozgalmak Magyarországon 1920-1948. = Előadás a "Hittudományi fakultások és tanintézetek a 20. századi magyar felsőoktatásban" című konferencián, Budapesten, 1990. február 23-án. A katolikus nagygyűlések Magyarországon. = Előadás az "Egyházak a változó világban" című konferencián Esztergomban, 1991. május 30-án. Pálosok az olmützi és nagyszombati egyetemen a 17-18. században. = Előadás a "II. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Szimpozium"-on Budapesten, 1991. október 5-én. Internationale Zusammenarbeit bei der Erforschung der mitteleuropäischen neuzeitlichen Peregrination. = Előadás az "Archivpraxis und Historische Forschung" című nemzetközi konferencián, Bécsben, 1991. október 18-án. Magyarországi és erdélyi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein. = Előadás a "Kolozsvári Akadémiai Napok" (Zilele Academice Clujena) rendezvényén, Kolozsváron, 1992. október 13-án. Angaben zur Geschichte der Universitäts Peregrination innerhalb der Habsburger Monarchie 1790-1850. = Előadás az "Internationale Modelle und transnationale intellektuelle Netzwerke im Bereich der europäischen Universitäten während 19. und 20. Jahrhundert" című konferencián Bochumban, 1992. november 17-én. Magyar mérnök- és orvostanhallgatók a Monarchia egyetemein 1790-1850. = Előadás az "Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből" című ankéton, Budapesten, 1992. december 10-én. Politica scolara si frecventarea universitatilor straine in secolul al XVIII-lea. = Előadás a "De la Umanism la Luminism" című nemzetközi konferencián, Szovátán, 1994. június 4-én. Az Orvostudományi Kar önálló egyetemmé válása 1950/51 fordulóján = Előadás a nagyszombati egyetem Orvosi Kara megalapításának 225. évfordulója alkalmából rendezett konferencián, Budapesten 1994. november 4-én. Ungarische Studenten in Wien 1790-1850 = Előadás a bécsi Collegium Hungaricumban, Bécsben 1995. május 11-én. A közgazdasági képzés Magyarországon az első világháború előtt = Előadás a Közgazdasági Kar megalakulásának 75. évfordulója alkalmából tartott konferencián, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 1995. szeptember 29-én. A hazai felsőoktatás-történeti kutatások eredményei, jellemzői (Ladányi Andorral) = Előadás a Neveléstörténet és neveléstörténet-írás című konferencián, Veszprémben 1995. szeptember 30-án. Die wissenschaftliche Beziehungen zwischen Universität Karlsruhe und T.U. Budapest = Előadás a Karlsruhei Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem közötti szerződéses együttműködés 25. évfordulóján tartott konferencián, Karlsruhében 1995. október 13-án. Vermittler der deutschen Kultur und Wissenschaft. Ungarische Studenten an der deutschen Universitäten und Hochschulen in dem 19. Jahrhunderts. = Előadás "Az egyetemek, az egységes európai kultura intézményei" című nemzetközi egyetemtörténeti konferencián, Budapesten 1995. október 25-én. Nagyszombati diákok a Habsburg birodalom egyetemein az egyetem Budára költözése után = Előadás a nagyszombati Katolikus Egyetem által rendezett nemzetközi konferencián, Nagyszombatban 1995. november 17-én Magyar katolikus és protestáns teológusok külföldi egyetemi tanulmányai a 19. században = Előadás az Egyház és társadalom című felolvasó ülésen, Budapesten, 1995. november 24-én. Az egyetemi levéltárak = Előadás az "Egyetemi Levéltári Nap" rendezvényén, Budapesten 1996. április 16-án. Ungarische Studenten an den mitteleuropäischen Universitäten in dem 19. Jahrhundert = Előadás a "Histoire Sociale de l' Education des Elites en Europa Centrale" c. konferencián, Krakkóban 1996. április 27-én. A késő feudális-kor magyar közigazgatása = Előadás a 3. Komáromi levéltáros szakmai napon, Komáromban 1996. április 29-én. Bezerédy István a magyar műszaki felsőoktatás és a polytechnikum ügyének pártfogója = Előadás a Fertőszentmiklósi napok rendezvényén 1996. május 4-én. Entwicklung und Rückschritt in der ungarischen Universitätspolitik Während des Sozialismus = Előadás a "Wissenschaft und Macht" című konferencián Halléban, 1996. május 17-én. Ungarische Wissenschaftlern Hochschulen und Universitäten 1790-1848 = Előadás a "Bildung durch Kommunikation" c. Ingenieurpedagogik - World Congress konferencián, Budapesten, 1996. július 2-án. Ungarische Studenten an der Technischen Hochschule Karlsruhe 1848-1944 = Előadás az "ICOHTEC'96" 23 rd. Symposium of the International Commitee for the History of Technology című konferencián, Budapesten 1996. augusztus 10-én. A magyar felsőoktatás európaisága régen és ma = Előadás a "Szárszó '96 - Budapesten" című konferencián 1996. szeptember 20-án. Die aus Ungarn, Siebenbürgen und Kroatien gebürtigen Studenten an der Universität von Olmütz = Előadás a "Historická Olomouc XI." c. konferencián, Olomoucban 1996. október 2-án. Erdély a magyar oktatásban = Előadás "Az erdélyi magyar felsőoktatás évszázadai" című konferencián, Budapesten 1996. október 5-én. Der Einfluss der Kriegsideologie und Kriegsereignisse auf die wissenschaftlichen Bibliotheken in Ungarn = Előadás a "Bibliothek, Buchwesen, Ideologie in der Zeit des II. Weltkrieges (1939-1945)" című konferencián Rigában 1996. október 10-én. Az agrárképzés rendszerének fejlődése a történeti kutatások tükrében = Előadás "Az agrárképzés 100 éve a milleniumtól a millecentenáriumig" című konferencián, Szarvason 1996. november 8-án. Magyarországi zsidó egyetemi hallgatók a német nyelvterületen 1789-1919. = Előadás az "1100 éves együttélés" című konferencián, Budapesten 1996. november 17-én. Wissenschaftliche Beziehungen zwischen den Technischen Universitäten in der Bundesrepublik und Ungarn sowie DDR und Ungarn. =Előadás a "Deutsch-ungarische Beziehungen in Naturwissenschaft und Technik nach dem Zweiten Weltkrieg" című kollokviumon, Hamburgban 1997. szept. 5-én. Az agrárszakképzés intézményrendszerének alakulása a kezdetektől 1945-ig. = Előadás "Az agrárszakoktatás szerepe a mezőgazdaság modernizációjában" című konferencián, Keszthelyen 1997. szeptember 24-én. Az erdélyi értelmiség külföldi képzése a XIX. században = Előadás az Institutul de cercetari Socio-Umane "Gheorghe Sincai" fennállásának 40. évfordulója alkalmából rendezett konferencián, Marosvásárhelyen 1997. október 11-én. Hőgyes Endre, a hazai orvosképzés történetének kutatója = Előadás a Hőgyes Endre születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett konferencián, Budapesten 1997. nov. 8-án. Fejezetek az erdélyi felsőoktatás történetéből = Előadás a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem alapításának 125. évfordulója alkalmából rendezett konferencián, Budapesten 1997. nov. 12-én. Egy 950 éves plébánia jelentősége = Előadás a Pesti Belvárosi Főplébánia jubileumi ünnepségsorozatán, Budapesten, 1998. január 24-én. Erfahrungen mit deutsche Archiven wissenschaftlicher Einrichtungen bei der Erarbeitung des Projekts "Ungarischen Studenten an deutschen Universitäten und Hochschulen im 19. Jahrhundert bis zim Ersten Weltkrieg" = Előadás a "Zusammenarbeit deutscher Archive wissenschaftlicher Einrichtungen mit Archiven ostmitteleuropäischer Staaten" című konferencián, Drezdában, 1998. április 2-án. Das System des ungarischen Hochschulunterrichts im 18. und 19. Jahrhundert = Előadás a Prágai Egyetem alapításának 650. évfordulóján tartott " The Role of the University of the Threshold of the 21st Century" című konferencián, Prágában, 1998. április 5-én. 1848-49 utóélete a magyar felsőoktatásban = Előadás az "1848-49 emlékezete az oktatásban" című konferencián, Budapesten, 1998. április 25-én Egyetemisták és főiskolások a forradalomban = Előadás a horvát-magyar történész szimpóziumon, Pécsett, 1998. május 5-én. Pozsony és Nyitra megye diákjai a német nyelvterület egyetemein = Előadás a jezsuita kollégium alapításának 400. évfordulóján "400. vyrocia založenia jezuitského kolégia v Šali" című konferencián, Vágsellyén, 1998. szeptember 9-én. A műipari akadémia tervezése 1848 nyarán = Előadás az "Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika-és orvostörténet köréből" című konferencián, Budapesten, 1998. november 18-án. Az Orvoskari Könyvtár kialakulása és fejlődése 1828-1951 = Előadás a 170 éves a SOTE Könyvtára című konferencián, Budapesten, 1998. december 2-án. A Ferenc József Tudományegyetem kolozsvári felszámolásának története = Előadás a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem elüldözésének 80.-ik, a Bolyai Tudományegyetem megszüntetésének 40.-ik évfordulója alkalmából tartott emlékülésen, Budapesten 1999. július 3-án. A levéltáros-képzés ötven éve = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlésén, Kecskeméten 1999. augusztus 25-én. Humboldts Rezeption in Ungarn. Das System des ungarischen Hochschulunterichts in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. = Előadás a "Humboldt International. Der Export des deutschen Universitätsmodells im 19 und 20. Jahrhundert" című konferencián, Sigriswilben /Svájc/ 1999. szeptember 28-án. Migration ungarischer Studenten in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert = Előadás a "Tag der ungarischen Wissenschaften" című konferencián, Stuttgartban 1999. november 3-án. Tervek központi, illetve regionális levéltárakra a 19-20. században = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesülete által rendezett "Állami és önkormányzati iratok, levéltári gyűjtőkörök" című konferencián, Budapesten 1999. november 16-án. A mittweidai technikai főiskola, a magyarországi mérnöktechnikusképzés speciális szintere (l867-l9l9) = Előadás az "Ujabb eredmények a hazai tudomány-technika és orvostörténet köréből" című konferencián, Budapesten 1999. november 23-án. Die Entwicklung der Universitätsarchive in Ungarn = Előadás a "Konferenz der mitteleuropäischer Universitätsarchive" című nemzetközi konferencián, Budapesten 1999. december 7-én. Hungarian students in Germany in the 19. Century = Előadás az "Arkivens Digitalon Infrastruktur" című konferencián, Umeaban (Svédország) 2000. május 16-án. A magyar levéltárügy múltja = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlésén, Gyulán 2000. május 30-án. Ungarische Studenten an deutschen Universitäten und Akademien zwischen 1789-1919. = Előadás a "Der Donauraum in der Wissenschaftsgeschichte Europas" című nemzetközi konferencián, Budapesten 2000. június 3-án. Jesuitische Versuchungen für Universitätsgründungen (Klausenburg, Tyrnau, Kaschau) = Előadás a "Die Ungarische Universitätsbildung und Europa" című nemzetközi konferencián, Pécsen 2000. szeptember 1-én. "Das ungarsiche Universitätswesen und die Wiener Universität" = Előadás a Collegium Hungaricumban, Bécsben 2000. szeptember 26-án. A magyar egyetemi képzés és az egyház kapcsolatának főbb tendenciái = Előadás a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából tartott nemzetközi konferencián, Nyíregyházán 2000. október 2-án. Peregrinatio Hungarorum. Ungarische Studenten unterwegs = Előadás a Berlini Magyar Kulturális Intézetben az "Ungarn in Berlin" magyar hét keretében, Berlinben 2000. október 30-án. Zur Rolle der Wiener Universität im ungarische Hochschulwesen von den Anfängen bis zum ersten Weltkrieg = Előadás a "Resultate und Stand der Wissenschaftgeschichte" című konferencián, Bécsben 2000. november 10-én. Egyetemek és egyetemjárás a magyar művelődés mérföldkövei = Előadás az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek a millenniumi és alkalmából rendezett "A magyar államiság ezer éve" című tudományos ülésszakán, Budapesten 2000. november 24-én. Die Geschichte und die heutige Situation der ungarischen Archive = Előadás az "Archivschule Marburg" levéltáros főiskolán, Marburgban 2001. április 11-én. Baranyai peregrinusok nyugat-európai egyetemeken = Előadás a Baranya Megyei Levéltár "Millenniumi arcképcsarnok" című konferenciáján, Pécsen 2001. május 10-én. Baranyai Decsi Csimor János életútja - Iskolák, egyetemek = Előadás a Baranyai Decsi János halálának 400. évfordulója alkalmából rendezett konferencián, Decsen 2001. május 13-án. A megyei levéltárügy kialakulása és fejlődése = Előadás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár 5. Levéltári napján, Szolnokon 2001. szeptember 26-án. Bedeutende Studenten aus Ungarn an deutschen Universitäten 1789-1919 = Előadás az "Auswirkungen der deutsch-ungarischen Wissenschaftbeziehungen der Neuzeit auf die Moderniesierung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft." című szimpóziumon, Hamburgban 2001. október 12-én. A levéltáros szakma kialakulása és fejlődése a XVIII. századtól a XX. század elejéig = Előadás Budapest Főváros Levéltárának szakmai napján, Budapesten 2001. november 15-én. A németországi magyar egyetemjárás fő tendenciái a 19. században = Előadás az "Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből" című ankéton, Budapesten 2001. november19-én. Das ungarische Universitätswesen und die Beziehungen zwischen TH Karlsruhe und Ungarn = Előadás az "Universitäten im Nationalsozialistischen Zeit" című konferencián, Heidelbergben 2002. március 21-én. A Nagyszombati Egyetem Jogi Karának Budára költözése = Előadás a "A jogi és közigazgatási képzés 225 éve" című konferencián, Budapesten, 2002. május 16-án. A magyar levéltárak nemzetközi regionális együttműködése = Előadás "A levéltárak feladatai az Európai Unióban" című nemzetközi konferencián, Budapesten 2002. június 6-án. Külföldi levéltári kutatások és a hungarológia = Előadás az "Arte et Marte". Hungarológia a XXI. Században" című konferencián, Budapesten 2002. augusztus 26-án. A magyar levéltárügy évszázadai = Előadás a "Levéltárak, levéltárügy múltja, jelene és jövője" című konferencián, Szekszárdon 2002. szeptember 3-án. Über die internationalen Beziehungen des Vereins der Ungarischen Archivaren = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesülete vándorgyűlésén, Kaposváron 2002. szeptember 4-én. Külföldi egyetemi modellek és tanulmányok a 18. századtól a 20. század közepéig = Előadás a "Recepció és kreativítás" című kutatási program konferenciáján, Budapesten 2002. szeptember 21-én. Az újkori magyarországi peregrinációról készített forráskiadvány sorozat felhasználásának lehetősége szlovákiai levéltárosok és történészek számára = Előadás "A közös történelem a levéltári forrásokban és a történelemoktatásban" című nemzetközi konferencián, Miskolcon 2002.szepember.26-án. Az egyetemi levéltárak típusai és jellegzetességei Európában = Előadás az Egyetemi levéltárak konferenciáján, Budapesten 2002. szeptember 30-án. Magyar katolikus teológusok tanulmányai külföldi egyetemeken az újkorban = Előadás "A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára című konferencián, Piliscsabán 2002.október 14-én. Ungarländische Studenten an den deutschen Universitäten und Hochschulen = Előadás és könyvbemutató a berlini Collegium Hungaricumban, Berlinben 2003. január 20-án. Die Homeopathie in der ungarischen medizinischen Universitätsbildung = Előadás "Divat, hit vagy tudomány? A homeopátia a történelemben" című nemzetközi konferencián, Budapesten 2003. március 25-én A külföldi egyetemjárás szokásának felekezeti-társadalomszociológiai okai és hatásai = Előadás a "Külföldi egyetemi modellek és a külföldi egyetemi tanulmányok a 18. századtól a 20. század közepéig" című alprogram új kutatási eredményeiről a "Recepció és kreativitás" kutatási program keretében az MTA Filozófiai Kutatóintézetében, Budapesten 2003. április 12-én. A levéltárak az információs társadalomban. Történeti adatbázisok készítése a levéltári kutatások megkönnyítésére. = Előadás a "Levéltárak és helytörténet az integráció útja" című levéltári konferencián, Truszkavecen (Ukrajna) 2003. április 18-án. A magyarországi külföldi egyetemjárás fő tendenciái. = Előadás a Balassi Bálint Intézet "Magyar évszázadok" című előadássorozatán, Budapesten 2003. május 13-án. A hungarica kutatás célja és további feladatai = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesülete szakmai napján "A hungarica kutatás és a levéltárak" címmel a Balassi Bálint Intézetben, Budapesten 2003. május 14-én. Az újkori külföldi egyetemjárás kutatásainak módszertani sajátossága, forrástípusai és a magyar peregrinációs projekt tervezete = Előadás a román-magyar nemzetközi egyetemtörténeti kollokviumon, Kolozsváron 2003. május 17-én. Ungarländische Studenten jüdischer Herkunft an den deutschen Unversitäten von 1867 bis 1918. = Előadás a CEU Nemzetközi Kollokviumán, Budapesten 2003. július 31-én. Az újkori egyetemjárás kutatása Európában és Magyarországon = Előadás a "Közép-Kelet-Európa kultúrái 1989 előtt" című nemzetközi konferencián, Marosvásárhelyen 2003. augusztus 23-án. Ungarische Studenten an preußischen Universitäten im 19. und 20. Jahrhundert = Előadás a "Kulturinstitut der Republik Ungarn Stuttgart és az Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen" által rendezett "Peregrinatio Academica" című konferencián, Tübingenben 2003. október 18-án. Felsőoktatási tankönyvkiadás és tankönyvhasználat az egyetemi könyvtárak szempontjából a 21. század kezdetén = Előadás a Felsőoktatási tankönyv és szakkönyvvásár keretében rendezett konferencián a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, Budapesten 2003. november 20-án. Az Egyetemi Könyvtár nemzeti kulturális feladatairól = Megnyitó előadás az Egyetemi Könyvtár Antikvák kiállításán, Budapesten 2003. november 18-án. Könyvtáralapítások a reformkor lendületében = Előadás a 175. éves a SOTE Könyvtára című konferencián, Budapesten 2003. november 21-én. Die Verleihung Akademischer Titel an der Tyrnaer Universität 1635-1777 = Előadás a Nagyszombati Egyetem konferenciáján, Nagyszombatban 2004. január 23-án. Pecz Samu emlékezete = Előadás a BME OMIKK emlékkiállítás megnyitásán, Budapesten 2004. március 2-án. Fondazione, ratifica reale e struttura degli studi negli statuti dell`Unverista di Nagyszombat. Le modifiche dei sec. XVII-XVIII e gli statuti dell`Univerista di Budapest del sec. XIX. - Die erste mittelalterliche Universitäten in Ungarn. Gründung und Struktur der ungarischen Universität Nagyszombat - Budapest. = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság ülésén, Messinában 2004. április 15-én. A magyarországi peregrináció kutatás legújabb eredményei = Erdélyiek a balti tenger mentén 1526-1789 = Előadás a "Centrum és periféria. Egyetemközi kapcsolatok a közép-európai térségben a 16-20. században" című nemzetközi konferencián, Budapesten 2004. június 13-án. Peregrináció és korrespondencia a Bolyai életműkiadásban = Előadás a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai-Gauss levelezés könyvbemutatóján, Budapesten 2004. június 15-én. Rozvitok universzitekih i naukovih arhiviv v Ugorscsini = Előadás az Ukrán Levéltári Tudományos Intézet 10 éves jubileumi konferenciáján, Kijevben 2004. december 2-án. Hungarian Students migration abrod. Results of the last ten years of investigations. A magyarországi peregrináció kutatás legújabb eredményei = Előadás a CEU Academic Migrations, Elite Formation and Modernisation of Nations States in Europe című konferenciáján, Budapesten 2005. április 7-én. Information sources for the competence of the academic community -University Library in Budapest. = Előadás a Vilniusi Egyetemi Könyvtár jubileumi tudományos konferenciáján Vilniusban 2005. május 15-én. A modern levéltári munka egyik fontos ága, a levéltári adatbázisok készítése = Előadás az Első Ukrán-Magyar Tudományos Levéltári Konferencián, Ungváron 2005. szeptember 5-én. Die Universitätgeschichtliche Forschungen in Ungarn = Előadás az "Universität im Öffentlichen Raum" című konferencián, Ottenstein-ben (Ausztria) 2005. szeptember 15-én. The results of the research into academic pilgrimage from Hungary in European context. The case of German universities = Előadás az "European integration-between tradition and modernity" című konferencián, Marosvásárhelyen 2005. szeptember 23-án. Die nationale Minderheitsprobleme in der ungarischen Universitätsausbildung im 19-20. Jahrhunderte = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság által szervezett "Universities and Minorities from the Middle ages to the present" című konferencián, Koppenhágában 2005. november 25-én. Magyar hallgatók külföldi egyetemjárása a hosszú 19. században = Előadás a "Hallgatói mobilitás" című konferencián, Budapesten, 2005. november 28-án. A magyarországi felsőoktatás helyzete a XX. század első évtizedeiben = Előadás "A mezőgazdasági akadémiák Magyarországon, 1906-1945" című konferencián, a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Központi Könyvtár és Levéltárban, Veszprémben 2006. február 23-án. Die Rolle der Universitäten und Hochschulen des Habsburger Reiches in der Bildung der ungarlandischen Intelligenz = Előadás a "Peregrinatio Academica in den Ländern der Stephanskrone" című nemzetközi konferencián, Bécsben 2006. április 24-én. Ungarländische Studenten in Greifswald im 19. Jahrhundert = Előadás a "Die Universität Greifswald in der Bildungslandschaft des Ostseeraums" című nemzetközi konferencián a Greifswaldi Egyetem fennállása 550. évfordulóján, Greifswaldban 2006. május 17-én. Beszámoló a Gyulafehérvári Érsekség iratainak rendezéséről = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2006. évi vándorgyűlésén - A határon túli egyházi levéltárak című szekcióban, Veszprémben 2006. augusztus 30-án. Die Universität Göttingen, ihre Bibliothek und ihr Einfluss in Ungarn bis 1919 = Előadás a "Forschungsbibliothek im Aufbruch. Göttingen und die Bibliotheksentwicklung in Deutschland, Europa und den Vereinigten Staaten im 18. und 19. Jahrhundert" című konferencián, Göttingenben 2006.szeptember 21-én. Az ELTE oktatóinak és hallgatóinak szerepe 1956-ban = Előadás a Szegedi Tudományegyetem Szaklevéltára és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség történész-levéltáros konferenciáján, a forradalom ötvenedik évfordulójának tiszteletére, Szegeden 2006. szeptember 25-én. Die Universität Budapest von 1849 bis zum Ausgleich von 1867. = Előadás az "Ausbau des modernen Universitätsnetzes in der bürgerlichen Gesellschaft". 6. Wissenschaftshistorisches Symposium "Geschichte der Erdwissenschaften in Österreich" című konferencián Bécsben 2006. december 1-én. A humboldt-i modell és hatása Magyarországon = Előadás a Magyar Szociológiai Társaság "Változó egyetem" című konferenciáján, Budapesten 2007. február 19-én Pokusy o založenie jezuitsk?ch univerzít v Uhorsku (Jezsuita egyetem alapítási kísérletek Magyarországon és a kassaiak külföldi egyetemjárása) = Előadás a Kassai Egyetem alapításának 350. évfordulója alkalmából tartott konferencián, Kassán 2007. február 27-én. Adatbázis építés és digitalizálás az egyetemi levéltárakban = Előadás a Magyar Egyetemi és Főiskolai Levéltári Szövetség közgyűlésén, Veszprémben 2007. március 1-én. Ungarische Studenten an Universitäten im Ausland - Eine Übersicht der letzten 9 Jahrhunderte = Előadás a Deutsche Akademiker aus Ungarn "Peregrination - Auslandstudium. Geschichte mit Zukunft" című 13. konferenciáján, Budapesten 2007. április 14-én. A kolozsvári jezsuita gimnázium és akadémia, valamint a királyi líceum 1618-1848 = Előadás az "Egyetemalapítási törekvések Kelet-Közép-Európában a 16-17. században" című konferencián, Szegeden 2007. május 2-án. A külföldi magyar egyetemjárás feltárása a középkori kezdetektől 1918-ig = Előadás a Holland-magyar kapcsolattörténeti konferencián, Budapesten 2007. május 4-én. Die Entwicklung der Universitäts- und Hochschulausbildung in Ostmitteleuropa im 17-19. Jahrhunderten. Előadás a "University concepts in Russia and Europa 18th - early 20th century" című konferencián, Szentpéterváron 2007. június 22-én. Ungarländische Sudenten in Polen zwischen 1526-1918 = Előadás a Lengyel Levéltáros Egyesület vándorgyűlésén, Olsztynban 2007. szeptember 6-án. Csallóközi és mátyusföldi diákok az európai egyetemeken 1526-1919 = Előadás a "Csallóközi és mátyusföldi diákok peregrinációja" című konferencián, Vágsellyén 2007. szeptember 14-én. Egyetem, könyvtár, művelődés = Előadás a Bod Péter Társaság ülésén, Budapesten 2007. szeptember 21-én. A külföldi egyetemjárás és a magyar értelmiségi szerep kapcsolata = Előadás a Magyar-Lengyel Történész Vegyesbizottság és a Komárom-Esztergom Megyei Levéltár által rendezett "Legitimitas és idoneitas" című konferencián Esztergomban 2007. szeptember 28-án. Az egyetemi levéltáros képzés története = Előadás a Fiatal Levéltárosok Egyesületének szakmai napján, Vasváron 2007. szeptember 29-én. A magyar egyetemi levéltárak kialakulása és fejlődése = Előadás a "25 éves a Miskolci Egyetem Levéltára" című konferencián, Miskolcon 2007. november 14-én. A levéltári intézményrendszer Magyarországon és a nemzetközi levéltári szervezetek = Előadás a vajdasági levéltáros továbbképzésen, Zentán 2007. november 20-án. Angyal Dávid az Egyetemi Könyvtárban = Előadás a Magyar Tudományos Akadémián tartott emlékülésen, Angyal Dávid születésének 150. évfordulóján, Budapesten 2007. november 30-án. Das ungarische Hochschulwesen zur Zeit des Dualismus = Előadás az Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte évi nagygyűlésén, Bécsben 2007. december 8-án. Erdélyi magyar, román és német hallgatók az európai egyetemeken 1789-1918 (Hungarian, Romanian and Saxon students at the European universities 1789-1918) = Előadás az "Universitari si Universitati in context european 1800-1945 Peregrinatio academica" című konferencián, Kolozsváron 2007. december 14-én. Neueste Ergebnisse der Forschung der Peregrinatio der ungarländischen Studenten 1526-1919 = Előadás az "Österreich-ungarische Beziehungen auf dem Gebiet des Hochschulwesens und der Wissenschaft (16.-20. Jahrhundert)" című konferencián, Fürstenfeldben 2008. május 9-én. Vie della migrazione studentesca dalle regioni dell'Est e del Centro Europa verso l'Italia e studenti dei territori ungheresi nelle Universitá italiane = Előadás a "Dall' Universitá delle Nationes all' Universitá per l'Europa" című konferencián Perugiában 2008. szeptember 9-én. A levéltári informatikai stratégia és adatbázis készítés problémái Magyarországon = Előadás az "Archiwa Europy Srodkowej" című konferencián Bochnia-ban (Lengyelország) 2008. szeptember 12-én. Die neuesten Ergebnisse der Erforschung der Studentenmigration (1526-1918) = Előadás a "Migration-Mobilität. Jahrestagung des Literatur- und kulturwissenschaftlichen Komitees der Österreichischen und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften" című konferencián, Budapesten 2008. szeptember 18-án. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltárának fél évszázada = Előadás az ELTE Levéltára fennállásának 50. évfordulóján tartott, az "Egyetemi levéltárak az Európai Unióban" című konferencián, Budapesten 2008. szeptember 24-én. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem régi könyves gyűjteményének kialakítása és feldolgozása = Előadás az erdészeti felsőoktatás 200. évfordulója alkalmából rendezett "VIII. Soproni Közgyűjteményi Napok" című konferencián, Sopronban 2008. október 16-án. Magyarok a császári-királyi tisztképzés rendszerében, magyar felsőoktatás a 19. század elején = Előadás "A magyar katonai felsőoktatás megteremtését lehetővé tevő törvény megalkotásának 200. évfordulója" című konferencián, Budapaesten 2008. november 5-én. A külföldi egyetemjárás a 16-17. században = Előadás a Bod Péter Társaság fennállásának 20. évfordulója alkalmából tartott konferencián, Budapesten 2008. november 14-én. Tehetséggondozás a felsőoktatásban = Előadás "A könyvtár szerepe a tudományos tehetséggondozásban" című konferencián, Budapesten 2008. november 27-én. A magyar felsőoktatás identitásproblémái = Előadás az MTA Egyetemtörténeti Albizottságának ülésén, Gödöllőn 2009. április 30-án. Magyar levéltári szervezetek átalakulása a rendszerváltás után = Előadás az "Archívy v krizovych situáciách" című konferencián Bojnicén (Bajmóc) 2009. május 26-án A gyulafehérvári érseki és főkáptalani levéltár = Előadás a MELTE, az EKE és az Erdélyi Múzeum Egyesület konferenciáján, az erdélyi egyházmegye alapításának 1000. évfordulóján, Gyulafehérváron 2009. július 8-án. Oktatásunk évszázadai = Előadás a Tolna megyei Önkormányzat XV. levéltári napján, Szekszárdon 2009. szeptember 1-én. Die Vertretung der ungarischen Universitäten an der ungarischen Parlament = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság által rendezett "Media, performance and rituals. 600 Years of University practices" című konferencián, Leipzigben (Lipcse) 2009. november 7-én. Budapester Studenten im Jahr 1956 = Előadás a "Politisch motivierte Urteile und andere Formen von Repressionen gegen Studenten der TH/TU Dresden in der DDR" című konferencián Dresdenben (Drezda) 2009. november 30-án. Főúri és polgári kulináris hagyományok Magyarországon a XVIII-XIX. században = Előadás a Lengyel Levéltáros Egyesület és a Lengyel Tudományos Akadémia által szervezett "A kulináris örökség a dokumentumokban" című konferencián Varsóban 2009. december 11-én. Az egyetemalapító Pázmány = Előadás az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara által rendezett, "Az egyházak és az Európai Únió" című konferencián, Budapesten 2010. március 3-án. Albertus Magnus = Előadás az ELTE Természettudományi Kara által rendezett jubileumi konferencián, Budapesten 2010. március 24-én. Egyetemjárás Európában a "hosszú" 19. században = Előadás a "Helyünk Európában. Műszaki és természettudományos képzés, technikai fejlődés Magyarországon" című konferencián, Pécsen 2010. május 27-én. Einfluss von westeuropäischen Universitätsmodelle und - reformen an das ungarische Hochschulwesen in den 16-19. Jahrhunderten = Előadás a "Discipline formation and the University" című konferencián, Utrechtben 2010. augusztus 24-én. Center and Periphery. Education of Hungarian Intelligentsia at Europen Universities between 12th and 19th centuries = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság konferenciáján, Amsterdamban 2010. augusztus 27-én. Az Óbudai Egyetem és a középkori magyar egyetemjárás = Előadás az "Államalapítástól egyetemalapításig" című konferencián, Budapesten 2010. szeptember 1-én. Az orvoskar függetlenedése az egyetemtől = Előadás az "Emlékülés a 240 éves hazai egyetemi orvosképzés tiszteletére 1770-2010" című konferencián, Budapesten 2010. szeptember 21-én. Die Zusammensetzung der Studenten der Tyrnauer Universität 1635-1777 = Előadás a "Trnavaer Universität im Licht der Geschichte" című konferencián, Nagyszombatban 2010. szeptember 30-án. Ungarn. Zentrum und Peripherie. Westlicher Einfluss an ungarisches Hochschulwesen, ungarischer Einfluss an Ost- und Südeuropa = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság "Relations of Center and Periphery in the development of university structures in Europe and beyond" című konferenciáján, Budapesten 2010. november 12-én. Az egyetemi élet, írásos és tárgyi forrásai = Előadás a Pécsi Tudományegyetem levéltári napján, Pécsett 2010. november 18-án. Hóman Bálint az Egyetemi Könyvtárban = Előadás a "Történelmi átértékelés. Hóman Bálint és nemzedéke szerepe a magyar kulturális és tudománypolitika történetében" című konferencián, Székesfehérváron 2010. november 24-én. A magyar felsőoktatás történeti fejlődése. = Előadás a Kodolányi János Főiskola "Magyarság és Európa" című szabadegyetemén, Székesfehérváron 2011. február 23-án. Az Egyetemi Könyvtár négy és fél évszázada. = Előadás a 450 éves Egyetemi Könyvtár jubileumi évének megnyitóján, Budapesten 2011. március 1-én. A Professzor Úr. Emlékezés Sinkovics Istvánra = Előadás "A professzor úr. 100 éve született Sinkovics István." című konferencián, Budapesten 2011. március 30-án. A Báthory Egyetem első korszaka = Előadás a Kolozsvári Egyetem alapításának 430. évfordulóján tartott konferencián, Szegeden 2011. május 12-én. Neue Tendenzen in den ungarischen Peregrination im 18. Jahrhundert = Előadás a "13. Internationaler Kongress zur Erforschung des 18. Jahrhunderts" című konferencián, Grazban 2011. július 26-án. RECENZIÓ Hiller István: Hazánk első szakkönyvtárának kialakulása; Az Erdészeti és Faipari Egyetem Könyvtárának története. Sopron, 1975. 291 p. = Műszaki Egyetemi Könyvtáros, 1976. XIII. évf. Püspöki Nagy Péter: Dunaszerdahely város címere., Dunaszerdahely, 1970. 61 p., Rozsnyó város címere., Bratislava, 1973. 110 p. = Bertényi Iván: Az országbírói intézmény története a XIV. században = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae; Sectio Historica. Tom. XIX., Bp. 1978. 295-298 p. Szántó György: Fejezetek az akadémiai könyv- és folyóirat-kiadás történetéből., Bp. 1983. = Magyar Nemzet, 1983. június 22. (46. évf., 146. sz.) 8. p. A budai, fehérvári, győri és pozsonyi káptalan archontológiája 1458-1526. (Összeállította: Köblös József) = Levéltári Szemle, 1988. 4. sz. 86. p. Ladányi Andor: A magyar felsőoktatás a 20. században = Magyar Felsőoktatás 2000. 1-2. sz. 63. p. LEKTORÁLÁS Selmectől Miskolcig 1735-1985. = Miskolc, 1985. (Szerk: Zsámboki László) 302 p. Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez I. 1786-1816. = Budapest, 1987. 265 p. + 6 t. Az ELTE Bölcsészettudományi Karának története1635-1985. (Szerk.: Diószegi István) = Budapest, 1989. 197 p. Matricula Universitatis Tyrnaviensis 1635-1701. (Kiad.: Zsoldos Attila) = Budapest, 1990. 369 p. Történeti földrajzi kislexikon (Szerk.: Zsidi Vilmos) Talentum Oktatási Studió BT. Budapest, 1995. 187 p. + 24 t. Főiskolától egyetemig. Dokumentumok a felsőbb szintű kertészképzés történetéből II. 1945-1953. (Szerk.: Földváriné Kocsis Luca és Zsidi Vilmos) Budapest, 1996. 130 p. Tanulmányok az újkori külföldi magyar egyetemjárás történetéhez (Szerk.: Horváth Ákos) Budapest, 1997. 336 p. Mózessy Gergely: Egyetemi lelkészségek Magyarországon a 20. század első felében. Budapest, 1997. 163 p. Százhuszonöt éve nyílt meg a Kolozsvári Tudományegyetem I-II. Emlékkönyv (Összeáll: Gazda István) Piliscsaba, 1997. 449 p. Kiss Márton - Zsidi Vilmos - Földváriné Kocsis Luca: A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Levéltára (1697) 1876-1980. Budapest, 1999. 179 p. Török József - Legeza László: A Hittudományi Kar története 1635-1999 Mikes Kiadó, Budapest, 1999. 94 p. Török József - Legeza László: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Mikes Kiadó, Budapest, 1999. 110 p. Kiss József Mihály: A Magyar Testnevelési Egyetem Levéltára 1868-1990. Repertórium. Budapest, 1999. 97 p. Kiss Márton - Zsidi Vilmos - Földváriné Kocsis Luca. A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem levéltára (1697) 1876-1980. Budapest, 1999. 179 p. Kiss József Mihály: Magyarországi diákok a Bécsi Egyetemen 1715-1789. Budapest, 2000. 143 p. Kiss József Mihály: A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Levéltára 1920-1980 (1990). Repertórium. Gödöllő, 2000. 127 p. Varga Júlia: A kolozsvári királyi líceum hallgatósága 1784-1848. Budapest, 2000. 319 p. Kissné Bognár Krisztina: A Magyar Iparművészeti Egyetem Levéltára 1880-1990. Repertórium Budapest, 2001. 103 p. Mészáros Andor: Magyarországi diákok a prágai egyetemeken 1980-1918. Budapest, 2001. 181 p. Pőr Csilla- Egyházi Márta - Dömötör Lajosné: A Veszprémi Egyetem Levéltára 1865-1992 Repertórium. Veszprém 2001. 302 p. Osváth Zsolt: A felvételi rendszer változásai a források tükrében 1871-1949 = Fejezetek a Műegyetem múltjából 1. Budapest, 2001. 98 p. Bognár Krisztina - Kiss József Mihály - Varga Júlia: A Nagyszombati Egyetem fokozatot szerzett hallgatói Budapest, 2002. 418 p. Hegyi Ádám: Magyarországi hallgatók svájci egyetemeken és akadémiákon 1526-1789 (1798) Budapest, 2003. 123 p. Fazekas István: A bécsi Pazmaneum magyarországi hallgatói 1623-1918 (1951) Budapest, 2003. 556 p. Patyi Gábor: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon 1890-1918. Budapest, 2004. 529 p. Tar Attila: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1694-1789. Budapest, 2004. 418 p. Varga Júlia: Magyarországi diákok a Habsburg birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin 1560-1789 Budapest, 2004. 392 p. Kissné Bognár Krisztina: Magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben 1526-1789, Budapest, 2004. 552 p. Gömöri György: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken 1526-1789, Budapest, 2005. 116 p. Külföldi hallgatók magyarországi egyetemeken és akadémiákon 1635-1920, Szerkesztette: Heilauf Zsuzsa, Budapest, 2006. 492 p. Varga Júlia: A Nagyváradi Jogakadémia (1780-1848) és a Püspöki Szeminárium (1741-1848) hallgatósága, Budapest 2006. 327 p. Bernád Rita: A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára II. Gyulafehérvár-Budapest 2006. 282 p. Palasik Mária: A műegyetemisták Odüsszeája 1944-1946, Budapest, 2006. Műegyetemi Kiadó 268 p. Bozzay Réka-Ladányi Sándor: Magyarországi diákok holland egyetemeken 1595-1918, Budapest 2007. 329 p. M. Novák Veronika: A Pozsonyi Jogakadémia hallgatósága 1777-1849, Budapest 2007. 654 p. Varga Júlia: A Kolozsvári Jezsuita Gimnázium és Akadémia hallgatósága 1641-1773 (1784), Budapest 2007. 452 p. Szlavikovszky Beáta: Magyarországi diákok itáliai egyetemeken I. rész 1526-1918, Budapest 2007. 190 p. Futaky István: Göttinga. Budapest 2007. 240 p. Tüskés Anna: Magyarországi diákok a Bécsi Egyetemen 1365-1526 Budapest 2008. 481 p. Bozzay Réka: Die Peregrination ungarländischer Studenten an der Universität Leiden 1595-1796. Budapest 2009. 436 p. Bernád Rita: Plébániai levéltárak I. A Gyulafehérvári-, a Sepsiszentgyörgyi-, a Szamosújvári- és a Gyergyószentmiklósi Gyűjtőlevéltárak repertóriuma. Gyulafehérvár-Budapest 2009. 384 p. Kádár Zsófia-Kiss Beáta-Póka Ágnes: A Nagyszombati Egyetem Hittudományi Karának hallgatósága 1635-1773. Budapest 2011. 429 p.