Keresés ebben a blogban

Tetszik? Jelöld be te is!

Tollforgató Történelmi Lap

2011. január 28., péntek

DR. NEMES ZOLTÁN PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA

DR. NEMES ZOLTÁN PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA

A) LEKTORÁLT/REFERÁLT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK (A MAB-NAK A TÖRZSTAGSÁGRA VONATKOZÓ SZEMPONTRENDSZERE ALAPJÁN)

I. Szakkönyv, monográfia
Magyarországon magyarul
– Antik álmok álmodója - Sarkady János. Debrecen, DEENK Kossuth Egyetemi Kiadó, 2009. ISBN 978 963 473 263 1 /A Debreceni Egyetem Tudós professzorai I./ ISSN 2060-8993, 218 p. /Ism.:Gerundium, Vol. I. Nr. 1. Debrecen, 2010, 158-159. p. Mudrák József. (= http://gerundium.lib.unideb.hu/?oldal=absztrakt&cikk_id=13); Orpheus NosterI. évfolyam, 1. sz.,  Budapest, 2009, 140. p. Bíró Mária./

III. Könyvfejezet
Magyarországon idegen nyelven
– Some Remarks on IG II2 1174. In: HEORTE Studia in Honorem Johannis Sarkady Septuagenarii (Szerkesztette – – és Németh György) Debrecen 1997. 73-88.
– Die literarische Tätigkeit von János Sarkady. In: HEORTE Studia in Honorem Johannis Sarkady Septuagenarii (Szerkesztette – – és Németh György) Debrecen 1997. 223-232.

Magyarországon magyarul
– Sarkady János, a pedagógus és az ember. In: Orpheus búcsúzik. Tanulmányok Sarkady János emlékére. Szerk. Fehér Bence és Könczöl Miklós, Budapest, Károli Egyetemi Kiadó, 2007. 11-15. /Ism.: Egy ókortörténész emlékezete. Aetas 24 (2009) 1. sz. 203-209. (203.o.) Maróti Egon.; Orpheus NosterI. évfolyam, 1. sz.,  Budapest, 2009, 139. p. Tóth Zsuzsanna./
– Sarkady János szakirodalmi munkássága., In: Orpheus búcsúzik. Tanulmányok Sarkady János emlékére. Szerk. Fehér Bence és Könczöl Miklós, Budapest, Károli Egyetemi Kiadó, 2007. 345-376.ISBN 978 963 8392 98 5, pp. 345-376. /Ism.: Egy ókortörténész emlékezete. Aetas 24 (2009) 1. sz. 203-209. (208.o.) Maróti Egon./
– Epigráfia és társadalomtörténet (A démoskutatás néhány módszertani problémája) In: Közösség és közösségszervező erők az antikvitásban (Szerkesztette Sarkady János és Nemes Zoltán) Debrecen, 1991. 53-61.

– Az attikai démosok köztulajdonához. In: Az antik társadalomtörténet problémái (Szerk. Sarkady János) Debrecen, 1982. 85-103.


IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány
Magyarországon idegen nyelven
– On the EM 7722 (IG II2 1211) (A never completed Attic inscription and its fate)
Acta Classica Debreceniensis XXVII (1991) 15-21.
– A Disputed Place in Florus and the Text Tradition. Acta Classica Debreceniensis XXVI (1990) 79-86. (Havas Lászlóval közösen)
– On the Historical Values of Deme-Inscriptions. Acta Classica Debreceniensis XXV (1989) 49-54.
– Die literarische Tätigkeit von János Sarkady. Acta Classica Debreceniensis XXIII (1987) 95-101.
– On the EM 7748 (IG II 1206) Acta Classica Debreceniensis XXIII (1987) 19-25.
– Some Problems on the publications of the Attic Deme-Inscriptions. Acta Classica Debreceniensis XX (1984) 3-10.
– The public property of Demes in Attica, Acta Classica Debreceniensis XVI (1980) 3-8.
– On Socrates public and political attitude. Acta Classica Debreceniensis XIV (1978) 19-23.

Magyarországon magyarul
– Adalékok az attikai démosközösségek társadalomtörténetéhez, Történeti Tanulmányok XIV (A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa - Acta Univ. Debreceniensis LVIII.) Szerk. Velkey Ferenc, Debrecen, 2006, 7-16. ISSN 1217-4602, pp. 7-16.
– Számítógép és az ókortörténet. Magyar Tudomány 2000/10.1239–1240.
– Közélet és közéletiség az attikai démosok felirataiban. In: Ókortudományi Értesítő V. sz. Debrecen, 2000., 11-15.

V. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány
Magyarországon magyarul
– Számítógép és az ókortörténet., A tudománytan egésze. A magyar tudomány tudománypedagógia szemléje. (Válogatta és összeállította Zsolnai József) Nemzeti Tankönyvkiadó–Arcanum, 2005 (PC CD-ROM)
– Amiről a kövek mesélnek. (A klasszikus kori démosfelirat mint történeti forrás), Források és történetírás. Studia Miskolcinensia 4. Miskolc, 2003, 37–56. ISBN 963 661 582 9, pp. 37-56. /=http://193.6.201.253/01100/01170/01170.pdf/

B) EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

VI. Szerkesztett  kötet

Magyarországon idegen nyelven
– Nemes Zoltán - Németh György (Szerk.): HEORTE Studia in Honorem Johannis Sarkady Septuagenarii. Debrecen, 1997. 232 p.Debrecen

Magyarországon magyarul
– Szemelvények a római levélirodalomból (Válogatta Szekeres Csilla) (Szerkesztette Nemes Zoltán) Debrecen, 1995. 155 p. (Auctores Latini XXIV)
– Közösség és közösségszervező erők az antikvitásban (Szerkesztette Sarkady János és Nemes Zoltán) Debrecen, 1991. 154 p.

VIII. Ismertetés, recenzió
Magyarországon idegen nyelven
– Philip of Macedon. Eds. M.B. Hatzopoulos-L.D. Loukopoulos, London, 1981. 254 p.  Acta Archaeologica, Tom. XXXVII (1985) 572-573.

Magyarországon magyarul
– Amit a görög istenekről tudni kell – a THEOI-projekt és honlapja., Klio, 2006/2, 78-82. ISSN 1216-2965, pp. 78-82. (= http://www.c3.hu/~klio/klio062/klio078.htm)
– A Suda online (SOL) program és honlapja. GESTA VI (2006), 1. szám, 100-103.
– AGATHE: az Agora-projekt és honlapja. GESTA VI (2006), 2. szám, 94-97.
– Mysteries of Eleusis. Images of Inscriptions. OKÉ XVI (2006) 26-27.
– Város és vidék az athéni demokráciában. (Jones, N.F., Rural Athens under the Democracy. Phila-delphia, Univ. of Phil. Press, 2004. 330 p.), Klio, 2005/3, 69-73. ISSN 1216-2965, pp. 69-73. (= http://www.c3.hu/~klio/klio053/klio069.htm)
 – Tulajdon és gazdagság a klasszikus kori Spártában. (Stephen Hodkinson, Property and Wealth in Classical SpartaLondon: Duckworth and the Classical Press of Wales, 2000. XIII + 498 p.) Klio, 2004/1, 51-56. (= http://www.c3.hu/~klio/klio041/klio051.htm)
– STOA az ókortudományban. Klio, 2000/1. sz. 29-33. (= http://www.c3.hu/~klio/klio011/klio029.html)
– Az Ancient World Mapping Center (AWMC) projekt és honlapja. In: Ókortudományi Értesítő VII. sz. Debrecen, 2001., 21-22. (= http://delfin.unideb.hu/~adyakad/1/LAP7.pdf)

IX. Egyéb publikációk
– Közélet és közéletiség az attikai démosok felirataiban. (Kandidátusi disszertáció tézisei) Debrecen, 1994. 12 p.
– Történelem a nyolcosztályos gimnázium III. osztálya számára. Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös, 1992. (Lektorálás)
– Adalékok Sókratés közéleti-politikai állásfoglalásának kialakulásához. Studium IX (1978) 3-10.

FÜGGELÉK

MAB-ÁLLÁSPONT: A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÖRE

törzstagság szempontjából figyelembe vesszük az olyan nyomtatott és/vagy elektronikus közleményt (folyóiratcikk[1], egyetemi/főiskolai tankönyv, szakkönyv, tudományos monográfia, könyvrészlet, fordítás ókori klasszikus nyelvből stb.), amely:
a)       a szerző saját kutatási eredményeit mutatja be (könyv esetén ilyenekre tételesen is hivatkozik),
b)       pontos szakirodalmi hivatkozásokat tartalmaz,
c)       ISBN vagy ISSN számmal ellátott,
d)       lektorált[2],
e)       referált (közismert adatbázisban fellelhető)[3],
f)        a tudomány/művészeti ág függvényében impakt faktoros,
g)       szakmai kiadványban vagy kiadványként jelent meg, s ez a kiadvány
h) nemzetközileg vagy legalább országosan jegyzett kiadónál[4],
i) lehetőleg szakmai körökben elterjedt idegen nyelven,
j) jelentős közkönyvtárakban fellelhető és hozzáférhető,
k) megrendelhető vagy megvásárolható.
Figyelembe vesszük publikációként az elkészült műszaki vagy művészi alkotást, az elfogadott hazai és külföldi szabadalmat; hivatkozásként pedig a szabadalom dokumentált megvalósítását, ipari sorozatgyártását.

A törzstagság szempontjából nem vesszük figyelembe a következőket:
·         napilapban vagy nem szakmai hetilapban megjelent írás (akkor sem, ha a témája szakmai jellegű),
·         saját kiadásban megjelentetett mű (ha az sem nyelvileg, sem szakmailag nem lektorált)
·         egyetemi, főiskolai jegyzet, segédanyag, handout, példatár, kompiláció, szerkesztés, szöveggondozás stb.
·         rövid (egyoldalas) írás konferencia kiadványban vagy poszteren,
·         (könyv)fordítás, kivéve az ókori klasszikusok fordítását szöveggondozással
·         recenzió (könyvismertetés) vagy kritika (kivéve a hosszabb műelemzést),
·         pályázat keretében vagy megrendelésre készített kutatási jelentés,
·         szakdolgozat, diplomamunka, disszertáció (dr.univ., PhD, DLA, CSc, DSc, székfoglaló),
·         egyéb kézirat-jellegű értekezés, írás,
·         tudománynépszerűsítő írás (pl. Élet és Tudomány-ban)
·         nem kutatási célú és igényű interjú (sem riporterként, sem interjú-alanyként)
·         még meg nem jelent (tervezett vagy „megjelenés alatt álló”) írás.[1] Folyóirat: rendszeresen, évente tipikusan legalább négyszer (de mindenképpen legalább kétszer), a szóbanforgó periodika számára írt cikkekkel megjelenő, kötetszámmal jelölt kiadvány.
[2] Lektorált (peer reviewed, refereed) publikáció: a művet megjelenés előtt független lektor(ok) véleményezte(ék). A kivonat alapján történt konferencia-előadás elfogadása és konferencia-kiadványban megjelentetése NEM jelent lektorálást.
[3] Referált (referenced) publikáció: a jelölt műve (tehát a könyvfejezetek kivételével minden más mű) a jelölt neve szerint megjelenik egy kereshető adatbázisban (pl., Web of  Science/Science Citation Index, Scopus, Engineering Index stb.), vagy egy referáló folyóiratban.
[4]  Hazai kiadású, nemzetközi megjelenésű publikáció: olyan publikáció, amely hivatalos rendszeres (előfizetéses), nagyobb példányszámú, nemzetközi terjesztésű kiadványban jelent meg.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése