Keresés ebben a blogban

Tetszik? Jelöld be te is!

Tollforgató Történelmi Lap

2010. június 23., szerda

Dr. Gebei Sándor tanszékvezető egyetemi tanár


Dr. Gebei Sándor szakmai önéletrajza
Általános és középiskolai tanulmányait Debrecenben végeztem. 1965-ben a KLTE történelem - orosz nyelv szakára sikeresen felvételiztem, majd a IV. évfolyamot állami ösztöndíjjal Leningrádban teljesítettem. Diplomámat 1970-ben kaptam kézhez.
1970 óta különböző tanári beosztásokban - középiskolai tanár, vezetőtanár, főiskolai tanár, egyetemi tanár - dolgoztam, illetve dolgozok. Jelenleg az Eszterházy Károly Főiskola Közép- és Újkori Magyar Történelem Tanszékén egyetemi tanárként előadásokat, speciálkollégiumokat tartok és szemináriumi foglalkozásokat vezetek feudalizmuskori (1301-1790) témákban.
Az első tudományos tapasztalatokat recenziók írásával szereztem. 1978-ban "Az ukrán kozákság a XVI-XVII. században" című témával summa cum laude doktoráltam a KLTE-n. 1979-ben jelent meg első tanulmányom az Agrártörténeti Szemlében. A sikeres aspiránsi vizsga letétele után, mint levelező aspiráns háromszor három hónapot (1982-1985) Kijevben töltöttem. A tanulmányutak célja az volt, hogy a kandidátusi disszertációhoz szükséges, Magyarországon hozzá nem férhető archívanyagot feltárjam és összegyűjtsem.
A II. Rákóczi György keleti politikáját feldolgozó értekezését ("Az Erdélyi Fejedelemség és a Zaporozsjei Had politikai kapcsolatrendszerének vizsgálata 1648-1660 között") a Tudományos Minősítő Bizottság előtt 1986-ban maximális pontszámmal védtem meg a budapesti nyilvános vitán. (Opponenseim Niederhauser Emil és Péter Katalin voltak, az elnöki megbízatást Benda Kálmán látta el.)
Tudományos érdeklődésem a 17. századi Erdélyre, a fejedelemség nemzetközi viszonyainak feltárására irányul. Elsősorban a 17-18. századi diplomáciai akciók és tárgyalások állnak vizsgálódásaim középpontjában. A latin, lengyel, német és orosz nyelven íródott, a bilaterális (erdélyi-lengyel, Habsburg-lengyel stb.) és a multilaterális (Habsburg Birodalom, Rzeczpospolita, Oroszország, Oszmán Birodalom) kapcsolatokra vonatkozó adatokat, a 18-19. századi forráspublikációkat, szakfeldolgozásokat tanulmányoztam és tanulmányozom. A diplomácia- és politikatörténet jellegéből adódóan külföldi tanulmányutakat pályáztam meg és nyertem el.
Az Oktatási Minisztérium ösztöndíjaival a bécsi Haus-, Hof und Staatsarchiv-ban, Kriegsarcvhivban kutattam, a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjával pedig – az utóbbi évtizedben többször is – az oroszországi levéltárakba és könyvtárakba juthattam be. Hasznos adatokkal és szakirodalmi ismeretekkel gyarapítottam a kutatott témájákat a lengyelországi Wrocławban, Przemyślben. (A wrocławi Ossolineumban igen gazdag Közép- és Kelet-Európa történelmével kapcsolatos feltárandó anyag van. Terveim között szerepel az eredeti Ossolineumban (Lvovban) visszamaradt anyagok áttekintése is.)
Az utóbbi évtizedben (1994-2005) tizenkét nemzetközi és tíz hazai konferencián tartottam előadást és adtam számot a kutatási eredményeimről. Tanulmányaim az Aetas, az Erdélyi Múzeum, a Hadtörténelmi Közlemények, a Századok, a Történelmi Szemle, a Világtörténet országos szakfolyóiratokban és más, helyi periodikákban (Új Hevesi Napló) jelentek meg.
Tudományos tevékenységem újabb állomásához 2004-ben érkeztem el, amikor a Magyar Tudományos Akadémián „Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások” című disszertációmmal doktori eljárásra jelentkeztem. A disszertáció pozitív bírálatai és a nyilvános védésen szerzett maximális pontszámok alapján az MTA Doktori Tanácsa 2006. június 23-án hozott döntésével az MTA doktora tudományos címet adományozta számomra.
Szakmai közéleti tevékenységem az alábbi testületekben zajlik:
MTA Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság alelnöke                                                     
MTA Magyar-Ukrán Történész Vegyesbizottság tagja
Debreceni Egyetem Doktori Iskolájának a tagja
A Miskolci Akadémiai Bizottság tagja
 Kitüntetéseim: 
    Az oktatásügy kiváló dolgozója (1975)
    A magyar felsőoktatásért emlékplakett (1999 - miniszteri kitüntetés)
 Eger,2006. december 5.
 Dr. Gebei Sándor
az MTA doktora, egyetemi tanár 


Dr. Gebei Sándor publikációs jegyzéke
I. Könyvek:
 1. II. Rákóczi György erdélyi fejedelem külpolitikája (1648-1657). Eger, Líceum Kiadó, 1996. 316 p.
 2. Tanulmányok az erdélyi-lengyel kapcsolatok történetéből (16-17. század) Eger, Líceum Kiadó, 2001. 299 p.
 3. II. Rákóczi György erdélyi fejedelem külpolitikája (1648-1657). Bp., Heraldika Kiadó, 2004. (Második, átdolgozott kiadás)
 4. Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások. Szeged, Belvedere Kiadó, 2007. 412 p.
 5. A Rákóczi – szabadságharc (1703 – 1711): „Magyarország története” sorozat 11. kötete. (Főszerkesztő: Romsics Ignác) Budapest, 2009. 108 p.
II. Kötetek szerkesztése:
 1. Pro Lyceo Agriensi. Ünnepi kötet Nagy József  70. születésnapjára. Eger, Líceum Kiadó,1999.
 2. Hagyomány és történelem. Ünnepi kötet Für Lajos 70. születésnapjára. Eger, Líceum Kiadó, 2000.
 3. „Emberek és eszmék …” Tanulmánykötet Vadász Sándor 70. születésnapjára. Eger, Líceum Kiadó, 2001.
 4. „200 éve született Kossuth Lajos” (Az egri tudományos konferencia - 2002. szeptember 18-19. - anyaga) Eger, Líceum Kiadó, 2002.
 5. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. Tom. XXVIII. - „Párhuzamos történelmi évfordulók: 300 éve kezdődött a Rákóczi-szabadságharc – Deák Ferenc bicentenáriumán” Eger, Líceum Kiadó, 2004.
 6. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. Tom. XXXII. – Kiss László: A szlovák nemzeti tudat születése. Tanulmányok a szlovák „nemzeti ébredés” és a reformkori szlovák – magyar viszony történetéből. Eger, Líceum Kiadó, 2005.
 7. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. Tom. XXXIII. – „A Hon Ismerete”. Tanulmányok a 70 éves Misóczki Lajos tiszteletére. Eger, Líceum, 2006.
 8. Az „üstökös kegyeltje”. Késmárki Thököly Imre (1657-1705).  (Thököly Imre születésének 350. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi tudományos konferencia anyaga) Hajdúszoboszló, 2009.
III. Tanulmányok:
 1. Az ukrán kozákság a XVI. században. In: Agrártörténeti Szemle 1979/3-4. 319-355.
 2. Az ukrán kozákság részvétele az antifeudális mozgalmakban a XVI. század végén és a XVII. század első felében. In.: Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae Egyetemes Történeti Tanulmányok XIII-XIV. Debrecen, 1980. 44-68.
 3. A Romanov-uralom konszolidációjának néhány problémája (Az első Romanovok gazdasági, pénzügyi intézkedései). In: Századok, 1980/1. 52-70.
 4. Ukrajna és Oroszország egyesülésének (1654) kérdéséhez. In: Századok, 1985/1. 97-120.
 5. A rendi monarchia kérdése (a rendiség) Oroszországban. In: Századok, 1988/3. 283-315.
 6. Hozzászólás az Erdély történetéről rendezett szakmai konferencián. In: Tanulmányok Erdély történetéről (Szerk.: Rácz István) Debrecen, 1988. 232-234.
 7. Az egymásra utaltság és az együttélés problémája történeti vetületben (Erdély, Moldva, Havasalföld politikai érdekviszonyai a 17. sz. derekán. In: Hozzájárulás (Tanulmányok a magyarországi románokról). Budapest, 1988. 67-91.
 8. K voproszu o szoszlovnoj monarchii v Rosszii. In: Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae Egyetemes Történeti Tanulmányok XVII-XVIII. Debrecen, 1988. 47-52.
 9. II. Rákóczi György lengyelországi hadjárata, 1657. In: Hadtörténelmi Közlemények 1992/2. 30-63.
 10. Az Erdélyi Fejedelemség szerepe az 1646-48-as Oszmán Birodalom elleni koalíciós kísérletben In: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 1995. 5-21.
 11. Bogdan Hmelnyickij politikai nézetei 1648-49-ben. In: Korok és életek (Szerk.: Czövek István) Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, 1997. 49-73.
 12. Báthory István lengyel király és az Erdélyi Fejedelemség viszonya a livón háború (1558-1583) befejezésének küszöbén, 1579-1581-ben. In: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 1998. 87-103.
 13. 1848 márciusának eseményei a megyei közgyűlés jegyzőkönyve alapján. In: „1848 öröksége Egerben” – Hevesi Új Napló (1998 szeptembere). 35-41.
 14. Sorsfordító évek az Erdélyi Fejedelemség történetében 1657-1660. In: Történelmi sorsfordulók (Szerk.: Kaló Ferenc) Eger, 1999. 43-60.
 15. Rol’ Rossziji v antitureckoj vojnye Szvjascsonnoj Ligi (1687-1700) - Oroszország részvétele a Szent Liga törökellenes háborújában (1687-1700). In: Meszto Rossziji v Jevrope – The Place of Russia in Europe (Ed.: Szvák Gyula) Bp., 1999. 198-210.
 16. A lengyel végek katonaparasztsága a 16-17. században. In: Emlékkönyv Rácz István 70. Születésnapjára (Szerk.: Kovács Ágnes) Debrecen, 1999. 69-82.
 17. A karlócai béke kelet-európai összefüggései. In: Történelmi Szemle 1999/1-2. 1-29.
 18. A Lengyel-Litván Nemesi Köztársaság. (Rzeczpospolita) ukrán politikája 1569-1648 között. In: Pro Lyceo Agriensi (Szerk.: Gebei Sándor) Eger, 1999. 273-291.
 19. Heves vármegye és az 1697. évi hegyaljai felkelés. In: Hegyalja 1697. (Szerk.: Tamás Edit) Sárospatak, 2000. 133-145.
 20. II. Rákóczi György szerepe a Rzeczpospolita felosztási kísérletében (1656-1657). In: Századok, 2000/4. 801-848.
 21. Lorántffy Zsuzsanna és a lengyelországi hadjárat (1657). In: Erdély és Patak évfordulójára. (Szerk.: Tamás Edit) Sárospatak, 2000. 259-270.
 22. A Lengyel-Litván Res Publica és Báthori István. In: Egri Évkönyv 2000. (Szerk.: Misóczki Lajos) Eger, 2000. 339-370.
 23. Halics - Lodoméria Királyság, mint a Habsburgok 18. századi új szerzeménye. In: Hagyomány-történelem. Ünnepi kötet Für Lajos 70. születésnapjára. (Szerk.: Gebei Sándor) Eger, 2000. 215-238.
 24. Az orosz társadalom és hadsereg a 17. század második felében. In: Hadsereg és társadalom Oroszországban. Oroszország népeinek története sorozat 5. (Szerk.: Ágoston Magdolna) Szombathely, 2000. 43-61.
 25. Ruszkoje obscsesztvo i armija vo vtoroj polovinye XVII veka. In: Armija i obscsesztvo v Rossziji (XVII-XVIII vv.) Szerija: Isztorija narodov Rossziji 5. Szombathely, 2000. 39-54.
 26. Nagyhatalmak vetélkedése Ukrajnáért a 17. század második felében. In: „Emberek és eszmék...” Tanulmánykötet Vadász Sándor születésnapjára. (Szerk.: Gebei Sándor) Eger, 2001. 193-204.
 27. Az erdélyi fejedelmek és a lengyel trón. In: Erdélyi Múzeum (Kolozsvár) 2001/1-2. 1-29.
 28. A magyarországi Lengyel Légió „dsidás főhadnagya”, Fredro Sándor. In: Új Hevesi Napló 2001/11.sz. 46-52.
 29. Az orosz-török béketárgyalások Karlócán és Konstantinápolyban (1699-1700). In:AETAS  2001/2. 134-154.
 30. A hatalmi viszonyok átrendeződése Kelet-Európában 1654-1686 között. In: Világtörténet  2001 tavasz-nyár, 3-29.
 31. Der Fürst von Siebenbürgen Gábor Bethlen und der polnische Thron. In: The First Millennium of Hungary in Europe. Editors-in-chief: Klára Papp, János Barta. Debrecen, 2002. 197-207.
 32. Sztyepeny nyezaviszimosztyi Ukrainszkovo getmansztva (szeregyina XVII veka) In: Moszkovija: szpecifika razvityija – Muscovy: The Peculiarities of its Development. (Ed.: Szvák Gyula) Bp., 2003. 183-194.
 33. II. Ágost lengyel király és a magyar ügy (1701-1703) In: Hadtörténelmi Közlemények 2003/3. 776-802.
 34. Egy sztereotípia nyomában: oroszellenesség a 18. századi Lengyelországban. In: AETAS 2003/3-4. 68-86.
 35. II. Rákóczi Ferenc és lengyelországi támogatói (1701-1703). In: A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa I-II. k. (Szerk.: Tamás Edit) Sárospatak, 2003. 97-116.
 36. Új tendenciák a posztszovjet ukrán történetírásban. In: Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára. (Szerk.: ifj. Barta János és Pallai László) Debrecen, 2004. 375-388.
 37. Nagy Péter orosz cár diplomatája II. Rákóczi Ferencnél Egerben (1708) In: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. Tom. XXVIII. Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei. „Párhuzamos történelmi évfordulók (1703/1803 – 2003). Szerk.: Gebei Sándor. Eger, 2004. 51-61.
 38. Ocenka „epohi Hmelnyickovo” (Hmelnyiccsini) v posztszovjetszkoj ukrainszkoj hisztoriografiji. In: Novije napravlenyija i rezul’tati v ruszisztyike – New Directions and Results in Russistics (Szerk.: Szvák Gyula) Bp.,2005. 105-116.
 39. Über die Königskandidatur von Ferenc Rákóczi II. In: STUDIA CAROLIENSIA 2004/3-4. 25-41.
 40. A Thököly-felkelés kibontakozása és a Rzeczpospolita. In: Hadtörténelmi Közlemények 2005/3. 1-8.
 41. Báthori István lengyel királlyá – litván nagyfejedelemmé választásának bel- és külpolitikai feltételei. In: Lengyelek és magyarok a XVI. századi Ezrópában. Balassi Bálint és Báthory istván kora. (Szerk.: Amedeo Di Francesco – Nagy László Kálmán) Kraków, 2004. 113-133.
 42. „Rákóczi püspöke”, Telekesy István egri püspök. In: Povstanie Františka Rákociho. (Ed.: Peter Kónya) Prešov, 2005. 160-178.
 43. Erdélyi – orosz kapcsolatok a XVII. században // Transzil’vanszko – russzkije otnosenyija v XVII v. In: A magyar – orosz kapcsolatok tizenkét évszázada // Dvenadcaty sztoletyij vengerszko – russzkih otnosenyij. (Az ELTE Ruszisztikai Központ 2005. május 26-i ünnepi konferenciájának előadásai – Szerk.: Szvák Gyula) Bp., ELTE Ruszisztikai Központ, 2005. – bilingvis kiadás magyar változata: 30-38., orosz nyelvi változata: 34-43.
 44. Diplomatyicseszkije peregovori Sveciji i Transzilvanszkovo knyazsesztva po razgyelenyiju Recsi Poszpolitoj v 1656 godu – in:Goszudarsztvennoszty, diplomatyija, kultura v Central’noj i Vosztocsnoj Jevrope XI – XVIII vekov. (Red. Kollegija: T.M. Iszlamov, N.M. Rogozsin, O.V. Havanova)Moszkva, 2005. 88-99.
 45. Az Erdélyi Fejedelemség és a Zaporozsjei Had diplomáciai kapcsolatai 1648-ban. In: Magyar – ukrán közös múlt és jelen.(Nemzetközi tudományos konferencia anyagai – Kijev, 2005. április 14-16. – Főszerk.: Szmolij V.A.) Kijev, 2006. 102-116. Diplomaticsni znoszini mizs Transzilvansz’kim knjazivsztvom ta Zaporiz’kim vijsz’kom u 1648 roci. (Materiali mizsnarodnoj naukovoj konferenciji v- Kijiv, 14-16 kvitnja 2005 r. – Vidpov. redaktor: Szmolij V.A.) Kijiv, 2006. 104-120. (bilingvis)
 46. Polszkije vojennije bezsenci v Egere (1939-1944). In: Polski wywiad wojskowy. 1918-1945. (Pod. red.: Piotr Kołakowski, Andrzej Pepłoński) Toruń, 2006. 531-540.
 47. Magyarország védelme – Európa védelme. (Szerk. Petercsák Tivadar) – in: Studia Agriensia 24. Eger, 2006. 291-315.
 48. Hajdú kiváltságolás – kozák kiváltságolás. In: „Frigy és békesség legyen…”A bécsi és a zsitvatoroki béke. (Szerk.: Papp Klára és Jeney-Tóth Annamária) A Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója. VIII. Debrecen, 2006. 153-168.
 49. Az 1704. évi lengyel konföderációk és a szécsényi konföderáció. In: Rákóczi állama Európában. Konferencia a szécsényi országgyűlés 300. évfordulója emlékére. 2005. szeptember 15-17. Szécsény. (Szerkesztette: Bagyinszki Istvánné, Balogh Zoltán) Salgótarján, 2006. 42-66.
 50. II. Rákóczi Ferenc titulusai (princeps – dux) In: Évfordulós tanácskozások, 2007. „Az élő Rákóczi” (X.) – 300 esztendeje foglalta el Erdély fejedelmi székét II. Rákóczi Ferenc. (Szerk.: Muzsnay Árpád) Szatmárnémeti, 2007. 88-96.
 51. II. Rákóczi Ferenc titulusai (princeps – dux) In: Évfordulós tanácskozások, 2007. „Az élő Rákóczi” (X.) – 300 esztendeje foglalta el Erdély fejedelmi székét II. Rákóczi Ferenc. (Szerk.: Muzsnay Árpád) Szatmárnémeti, 2007. 88-96.
 52. Egy hibás politikai döntés nyomában: II. Rákóczi György és a lengyel korona (1656-1657). In: Annales Musei Agriensis. Agria XLIII. (Szerk.: Veres Gábor) Eger, 2007. 555-575.
 53. Az 1707. évi lengyel és magyar detronizáció politikai háttere. In: Hadtörténelmi Közlemények 2007/4. (Az ónodi országgyűlés háromszázadik évfordulója) 1268-1296.
 54. Diplomatyicseszkije sznosenyija mezsdu Transzil’vanszkim knyazsesztvom i Zaporozsszkim vojszkom v 1648 g. In: Rosszijszko-avsztrijkij al’manach: isztoricseszkije i kult’turnije paralleli. Vipuszk III. (Otv. red.: V.A. Sapovalov) Moszkva - Sztavropol’, 2007. 70-78.
 55. Die Privilegierung der Haiducken und der Kosaken. In: „Einigkeit und Frieden sollen auf Seiten jeder Partei sein”. Die Friedensschlüsse von Wien (23. 06. 1606.) und Zsitvatorok (15. 11. 1606.) Debrecen, 2007. 137-148.
 56. Diplomaticseszkij fon Polszkoj kampanyiji Djerdja II. Rakoczi (1657) In: Relaţii româno – ucrainene. Istorie şi contemporaneitate. – Rumuns’ko – ukrajns’ki vidnoszini. Istorija ta szucsaszniszt’. Cluj-Napoca – Satu Mare, 2007. 117-130.
 57. Egy megkésett fejedelmi temetés: Báthori Gábor 1628. szeptember 21-i újratemetéséről. In: A Báthoriak kora – A Báthoriak és Európa. (Szerkesztette: Ulrich Attila) Nyírbátor, 2008. 171-186.
 58. Apa és fia, I. és II. Rákóczi György Habsburg politikájáról. In: Habsburg-ellenes rendi felkelések és ezek hatása Szlovákia és Magyarország határmenti térségének fejlődésére a 17. században – Protihabsburské stavovské povstania a ich vplyv na vývoj pohraničných regiónov Slovenska a Maďarska v 17. storoči. Prešov, Universum, 2008. 66-82.
 59. I. Péter cár és II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem 1707. évi varsói egyezményének utóélete In: II. Rákóczi Ferenc, az államférfi. (Konferenciakötet – Szerkesztette: Tamás Edit) Sárospatak, 2008. 98-119.
 60. Odna diplomatyicseszkaja illuzija: szugyba szojuza Transzil’vanszkovo knjaszesztva i Zaporozsszkovo vojszka. In: 350-lecie Unii Hadziackiej (1658-2008) – a varsói nemzetközi történész konferencia anyagát szerkesztette: T. Chynczewska-Hennel, P. Kroll, M. Nagielski. Warszawa, 2008. 507-530.
 61. Odna diplomatyicseszkaja illuzija: szugyba szojuza Transzil’vanszkovo knjazsesztva i Zaporozsszkovo vojszka. In: 350-lecie Unii Hadziackiej (1658-2008) – a varsói nemzetközi történész konferencia anyagát szerkesztette: T. Chynczewska-Hennel, P. Kroll, M. Nagielski. Warszawa, 2008. 507-530.
 62. Pol’ski protestanti v službach Juraja I. a Juraja II. Rákócziho. In: „Nezamenitel’né je dedičstvo otcov …” (Acta Collegii Evangelici Prešoviensis t. X. - Zostavil: Peter Kónya) Prešov, 2009. 224-231.
 63. II. Rákóczi Ferenc „szövetségesei”: XII. Károly svéd király, I. Péter orosz cár. In: Történészként a katedrán. (Szerkesztette: Gebei Sándor, Makai János, Bartók Béla). Tanulmánykötet Nagy József ny. főiskolai tanár 80. születésnapjára. Eger, Líceum, 2009. 31-43.
 64. A Thököly-felkelés helye Sobieski János lengyel király külpolitikájában (1670-1680-as évek). In: Az „üstökös kegyeltje”. Késmárki Thököly Imre (1657-1705).  (Szerkesztette: Gebei Sándor) Hajdúszoboszló, 2009. 127-151.
 65. Lengyel protestánsok I. és II. Rákóczi György szolgálatában. In: Szerencsének elegyes forgása. II. Rákóczi György és kora. (Szerkesztette: Kármán Gábor, Szabó András Péter) Budapest, 2009. 13-23.
 66. A Thököly-felkelés helye az európai nagypolitikában. In: Gróf Imrich Thököly a jeho povstanie / Thököly Imre gróf és felkelése (Ed.: Peter Kónya) Prešov, 2009. 271-285.
 67. Poltava – 1709. június 27. In: Hadtörténelmi Közlemények 2009/4.
IV. Recenziók:
 1. Nyekraszov G. A.: Rol' Rosszii v jevropejszkoj mezsdunarodnoj polityike. In: Századok 1978/ 6.1193-1194.
 2. Csepko V. V.: Klasszovaja bor'ba v belorusszkoj gyerevnye v pervoj polovinye XIX veka. Agrártörténeti Szemle 1979/ 3-4. 601-603.
 3. Georgijev-Kinjapina-Pancsenkova-Seremet: Vosztocsnij voprosz v vnyesnyej polityike Rosszii. Konyec XVIII - nacsalo XIX. v. Századok 1980/2. sz. 292-294.
 4. Lipinszkij L. P.: Sztolipinszkaja agrarnaja reforma v Belorusszii. In: Századok 1981/5. 834-835.
 5. Szanyin G. A.: Otnosenyija Rosszii i Ukraini sz Krimszkim hansztvom v szeregyinye XVII veka. In: Századok 1991/5-6.
 6. Pavlenko Ny. I.: Ptyencü gnyezda Petrova (B. P. Seremetyev). In: KLIÓ 1995/2. 86-92.
 7. Pavlenko Ny. I.: Ptyencü gnyezda Petrova (Szavva Lukics Vlagyiszlavics - Raguzinszkij) In: KLIÓ 1996/1. 89-95.
 8. Galusko Ju. A.: Kazacsji vojszka Rosszii. In: KLIÓ 1997/1. 70-77.
 9. Iszlamov T. M.: Zagovor protyiv Pol'si. In.: Pol'sa i Jevropa v XVIII veke. (Szerk.: Noszov B. D.) In: KLIÓ 2000/2. 83-87.
Tudományos konferenciákon elhangzott előadásaim (1994 - től)
 1. 1994. szeptember 6-10. Budapest – „44th Annual Conference of the International Comission for the History of Representative and Parliamentary Institutions” „Zur Frage des Ständewesens in Russland”
 2. 1996. december 12-14. Grodno (Belorusszia) – „Sztefan Batorij i Uszhodnyaja Europa javo csaszü” „Pol’szko-litouvszko-transzil’vanszkija szuvjazi u csasz vajnü z Maszkovijaj”
 3. 1997. július 3-4. Sárospatak – „Hegyaljai felkelés 300. évfordulója” „Heves vármegye és az 1697-es hegyaljai felkelés”
 4. 1999. október 11-12. Debrecen – „A magyarság és a szláv világ – Vengri i szlavjanye – Hungarians and Slavs” „Vengri v pohodah Batorija protyiv Rossziji (1579-1581)”
 5. 2000. szeptember 28-30. Debrecen – „Ezer éve Európában” „Az erdélyi fejedelmek és a lengyel trón”
 6. 2001. április 25-27. Eger – „Erdély európaisága” „Az erdélyi fejedelmek és a lengyel korona”
 7. 2002. december 9. Budapest – „A Hegyaljától a Tiszahátig (Társadalom, hadsereg és gazdaság a Rákóczi-szabadságharc előestéjén)” „II. Ágost lengyel király és a magyar ügy”
 8. 2003. január 31. Szombathely – „Történelmi találkozások – Népek és kulturák Oroszországról” „Az oroszellenesség fokozódása a 18. századi Lengyelországban”
 9. 2003. május 14. Eger – „A Rákóczi-szabadságharc és az európai háborúk” „Az északi háború és II. Rákóczi Ferenc”
 10. 2003. szeptember 24-26. Budapest – „Európa és Magyarország II. Rákóczi Ferenc korában – Europe and Hubgary in the Age of Francis Rákóczi II – L’Europe et la Hongrie a l’Époque de François Rákóczi II – Europa und Ungarn zur Zeit Franz Rákóczi II” „II. Rákóczi Ferenc és a lengyel trón”
 11. 2003. október 2-4. Sárospatak – „A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa” „II. Rákóczi Ferenc és lengyelországi támogatói”
 12. 2003. november 7. Eger – „A Rákóczi-szabadságharc kitörésének 300. évfordulójára” „Ukraincev, I. Péter cár diplomatája Egerben (1708)”
 13. 2003. november 13-14. Eperjes/Prešov – „Povstanie Františka II Rákócziho vo svetle nových výskumov – A Rákóczi-szabadságharc újabb megközelítésben” „Rákóczi és Telekesy püspök”
 14. 2003. november 21-23. Kolozsvár/Cluj-Napoca – „A Tudomány Napja Erdélyben” (Az Erdélyi Múzeum-Egyesűlet konferenciája – Történettudományi szekció) „II. Rákóczi Ferenc és a lengyelek”
 15. 2003. november 27-28. Szentpétervár/Szankt-Petyerburg – „Szankt-Petyerburg. Tri veka isztoriji. Novije otkrityija i matyeriali” „Poszlednyaja misszija carszkovo diplomata, Je. I. Ukrainceva (1708)”
 16. 2004. március 25. Budapest – „Közgyűjteményi Tudományos Napok. A rendezvény vendége: Eger” „II. Rákóczi Ferenc és a lengyel trón”
 17. 2004. április 27-28. Krakkó/Kraków – „Polska i Węgry w szesnastowiecznej Europie. Czasy Bálinta Balassiego i Stefana Batorego. Historia – Literatura – Kultúra” „Báthori István lengyel királlyá választásának nemzetközi körülményei”
 18. 2004. május 17-18. Budapest – „New directions and results in international Russistics – Új irányzatok és eredmények a nemzetközi ruszisztikai kutatásokban – Novije napravlenyija i rezultati v mezsdunarodnih isszledovanyijah ruszisztiki” „Ocenka „Hmelnyiccsini” v poszt-szovjetszkoj ukrainszkoj isztoriografiji”
 19. 2005. április 14-16. Kijev – „Magyar – ukrán közös múlt és jelen” nemzetközi tudományos konferencia „Bogdan Hmelnyickij és II. Rákóczi György erdélyi fejedelem diplomáciai kapcsolata 1648-ban”
 20. 2005. május 26. Budapest – „A magyar – orosz kapcsolatok tizenkét évszázada” (A Ruszisztikai Központ fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi történész konferencia) „Erdélyi – orosz kapcsolatok a 17. században”
 21. 2005. szeptember 13. Hajdúszoboszló. „Thököly Imre halálának 300. évfordulójára emlékező tudományos emlékülés” „Thököly Imre lengyel kapcsolatai”
 22. 2005. szeptember 15-17. Szécsény. „Rákóczi állama Európában” országos konferencia „Az 1704.évi lengyel konföderációk és a szécsényi konföderáció”
 23. 2005. november 18-19. Słupsk. (Lengyelország) „Polski Wywiad Wojskowy, 1918-1945” „Polszkije bezsenci v Egere (1939-1944)”
 24. 2006. április 19-20. Miskolc. „Bocskai István és kora” (Nemzetközi konferencia a fejedelem halálának 400. évfordulója alkalmából) „Hajdú – kozák parallelek”
 25. 2006. augusztus 17-19. Nyírbátor. „A Báthoriak kora (A Báthoriak és Európa)” – Nemzetközi konferencia „Báthori István lengyel királlyá választása”
 26. 2006. szeptember 8. Hajdúszoboszló. „A lovashajdúk Szoboszlón” (Tudományos emlékülés a szoboszlói hajdútelepítés 400. évfordulóján) „Hajdú – kozák parallelek”
 27. 2006. szeptember 14-15. Debrecen. „A Bocskai-felkelés mérlege: a bécsi és a zsitvatoroki béke” (Nemzetközi tudományos konferencia) „Hajdú kiváltságolás – kozák kiváltságolás”
 28. 2006. november 10. Vaja. „Báthori Gábor erdélyi fejedelem újratemetése 1628-ban” (Országos tudományos konferencia)
 29. 2007. április 27-29. Szatmárnémeti – Marosvásárhely (nemzetközi konferencia) „Az élő Rákóczi – II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelmi trónra ültetésének 300. évfordulóján” . Rákóczi Ferenc titulusai: princeps, dux”
 30. 2007. június 14. Budapest (nemzetközi konferencia). „Az ónodi országgyűlés 300. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés” Detronizációk Lengyelországban és Magyarországon 1707-ben”
 31. 2007. szeptember 25-26. Hajdúszoboszló. Thököly Imre születésének 3450. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi tudományos konferencia „Sobieski János Lengyelországa és Thököly Imre”
 32. 2007. szeptember 28-30. Kolozsvár (Cluj-Napoca) „Rumuns’ko-ukrajns’ki vidnoszini: isztorija ta szucsasztniszt’” – nemzetközi konferencia „Diplomaticsnij kontekst kampaniji Georgija Rakoci II v Polscsi u 1657 r.”
 33. 2008. február 5-7. Kassa (Kosice) – a Magyar és a Szlovák Tudományos Akadémiák Történész Vegyesbizottságának szakmai konferenciája: „A Habsburg-ellenes rendi felkelések és ezek hatása Szlovákia és Magyarország határmenti térségének fejlődésére a 17. században – Protihabsburské stavovské povstania a ich vplyv na vúvoj pohrabicnych regiónov Slovenska a Mad’arska v 17. st., Apa és fia (I. és II. Rákóczi György) Habsburg politikája”
 34. 2008. május 22-23. Tarpa – Vaja: „Esze Tamás halálának 300. évfordulója” – tudományos ülésszak.  „Rákóczi és Bercsényi lengyelországi bujdosása, 1701-1703”
 35. 2008. október 2-3. Sárospatak – „II. Rákóczi Ferenc, az államférfi” című nemzetközi konferencia „I. Péter cár és II. Rákóczi Ferenc fejedelem 1707. évi varsói egyezményének utóélete”
 36. 2008. október 1-3. Varsó – Międzynarodowa Konferencja Naukowa 350-lecie Unii Hadziackiej” (A Gadjacsi Unió 350. évfordulójára szervezett nemzetközi tudományos konferencia) „Po szledam politicseszkoj iljuzii Djordja II Rakoczi i Bogdana Hmelnyickovo (1657-1658)”
 37. 2008. november 5-6. Eger – Nemzetközi tudományos konferencia – Medzinarodná vedecká konferencia.„A közös történelem vitás kérdései – Sporné otázky spoločných dejín”. Szabadságküzdelmek a 17-18. században”
 38. 2008. november 21. Budapest – Lengyel – Magyar Történészek Szakmai Konferenciája: POLACY NA WĘGIERSKIEJ ZIEMI III. – POLSKIE ODNOŚNIKI POWSTANIA FRANCISZKA II RAKOCZEGO " „II. Rákóczi Ferenc, mint lengyel királyjelölt”
Legutóbbi opponensi tevékenység:
            Borián Elréd (PhD, ELTE – 2003.)
Minősítő Bizottsági tagként közreműködtem:
            Baracs Gabriella         (PhD, Debrecen – 1999.)            Kurunczi Jenő            (PhD, Debrecen – 1999.)
            Kovács Zoltán            (PhD, Debrecen – 2000.)
            Fonalka Mária            (PhD, Debrecen – 2000.)
            Nagy Ildikó                (PhD, Debrecen – 2001.)
            Kertészné Varga Beáta (PhD, Debrecen – 2001.)
            Lakatos Judit              (PhD, Debrecen – 2002.)
            Filippov Szergej         (PhD, Pécs – 2005.)
            Mészáros Kálmán       (PhD, Debrecen – 2005.)
            Kalmár János              (habilitáció, Debrecen – 2008.)
            Sashalmi Endre          (habilitáció, Pécs, 2008.)
            Kármán Gábor            (PhD, ELTE – 2008.)
            Ivanics Mária              (az MTA doktora – 2009.)
            Szabó Béla                  (PhD, Budapest, Zrínyi M. Egyetem – 2009.)
Legutóbbi lektori tevékenység:
            Löffler Erzsébet tanulmánya a Studia Agriensia számára            Misóczki Lajos tanulmánya a Studia Agriensia számára            Kertészné Varga Beáta tanulmánya a Századok számára
Rádió-előadások:
A Szent István Rádióban (Eger) elhangzott 20 db x 40 perces előadásom „Fejezetek a magyar történelemből 1526-1711” címmel 2006 február – június között. (CD-n megjelent)
Eger, 2010. január

1 megjegyzés:

 1. Emlékezetesen jó orosz- és történelem tanár volt... Erdey-Grúz Tibor Vegyipari Szakközépiskola 1989-1992-ig tanított engem.

  VálaszTörlés